Nascholing en congressen

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om bepaalde scholingen/ interventies bij POH’s-GGZ onder de aandacht te brengen.
De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.
Als u interesse hiervoor heeft, kunt u een advertentie in WORD sturen aan

Per 1 januari 2018 is het tarief voor het plaatsen van de advertentie 125 euro. 

20 juni nascholing " Nuances in ADHD" Hotel Van der Valk Den Haag-Nootdorp

Medice

Aan alle genodigden nascholing

“Nuances in ADHD”

Rijen, 19 maart 2018

Ref: JS/BV0035/BvG
Betreft: Nascholing “Nuances in ADHD”

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de nascholing " Nuances in ADHD".
In haar presentatie geeft Ronny TanPaap (kinder- en jeugdpsychiater) inzicht in haar visie op de nuances van patiënten met ADHD: over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd.
Deze nascholing wordt georganiseerd op:

20 juni Hotel Van der Valk Den Haag-Nootdorp

Het programma
18:00 uur           Ontvangst met broodjes en soep
18.30 uur           Deel 1 workshop
20.00 uur           Pauze
20:15 uur           Deel 2 workshop
21:45 uur           Einde

De nascholing is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren met voorschrijfbevoegdheid. Voor inschrijving kunt u bijgevoegd formulier invullen en retour sturen uiterlijk op 1 mei 2018, per mail naar . Medice stelt uw aanwezigheid op prijs. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Accreditatie is voor 3 punten toegekend door de NVK, de AbSg (AJN) , de V&VN en accreditatie bureau cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten (ABC1)). U kunt deze uitnodiging doorsturen naar uw collega’s, mits voorschrijfbevoegd.

Met toestemming van diens huisarts is ook de POH-GGZ welkom.

Wij zien uw inschrijfformulier graag tegemoet en hopen u op een van deze data te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Jacco Sipkema,
Key Account Manager 
 
06-22347462

Rouwretraite 29 september tot en met 6 oktober te Spanje

Rouwretraite

Wij willen graag de POH-ers bekend maken met ons volgende aanbod!

Ieder voor- najaar organiseren Sineke Janssen en Leoniek van der Maarel de Rouwretraite "Verlies en Verandering" voor volwassenen in Javéa aan de Costa Blanca in Spanje! Onze eerstvolgende Rouwretraite is in mei, waarvoor geen aanmeldingen meer mogelijk zijn én van 29 september tot en met 6 oktober.

We beginnen en eindigen op een zaterdag, 7 dagen en nachten.

Deze rouwretraite wordt begeleid door twee deskundige rouw- en traumatherapeuten en is bedoeld voor volwassenen, die afscheid hebben moeten nemen van hun dierbare echtgenoot/echtgenote, partner, vriend of vriendin, ouder of kind.

Nadat u een client(e) heeft verwezen nemen wij contact op met client(e) óf kan client(e) het initiatief nemen om contact op te nemen. Wij plannen een intakegesprek. In dit gesprek maken we kennis met elkaar, spreken we over het verlies en de invloed van het verlies op het dagelijks functioneren. We vragen naar de motivatie van client(e) om aan de groep deel te nemen en bespreken de verwachtingen van client(e). We bekijken of de groep helpend kan zijn of dat een individueel traject meer passend is. Wij vragen client(e) of zij/hij akkoord gaat opgenomen te worden in de deelnemerslijst. Het doel hiervan is dat ieder de mogelijkheid heeft om elkaar te benaderen en afspraken te maken over gezamenlijk te reizen en/of samen een auto te huren.

De rouwretraite is op een vaste locatie in Villa ‘El Nido’ in Javéa aan de Costa Blanca en is een volledig verzorgde week. De tuin rondom Villa ‘El Nido’ grenst aan een beschermd natuurgebied dat volop mogelijkheden biedt tot wandelingen.

De villa met omringende tuin geeft voldoende ruimte om samen te zijn maar ook om je eigen plek te zoeken, siësta te houden en/of een duik te nemen in het zwembad. De tuin is de plek voor ontspanning en ontlading na het werken in de ‘Kring’. De ‘Kring’ is de ruimte waar de groep twee keer per dag onder onze deskundige begeleiding bijeenkomt om te werken aan het proces van rouwen.

Wij werken aan de hand van twee rode draden: het innerlijk aanpassingsproces - van binnen naar buiten - en de aanpassing aan de veranderde realiteit - van verleden naar heden naar toekomst. In de visualisaties worden thema’s dieper uitgewerkt en ontdekkingen gedaan die m.b.v. creatieve materialen zichtbaar worden gemaakt en door ieder in de groep gedeeld.

Wij hebben zeer positieve ervaringen in het werken met de groep.

De groep stimuleert, activeert, luistert, spreekt en deelt de gevoelens, zij is krachtig en maakt sterk.

De kosten van deze week zijn, afhankelijk van de prijs van de accommodatie in die week rond de 1150 €, inclusief 7 overnachtingen, alleen of met twee personen op een kamer of in het penthouse, 7x ontbijt, 5x lunch, 6x diner met twee flessen wijn, 6x ‘vroege Vogels’, waaronder yoga, aquafitness, fitness en/of wandelen, auto voor vervoer met ‘chauffeur’, materiaalgebruik in ‘de Kring’, kok en therapie-uren.

Deze prijs is exclusief de vlucht, vervoer van en naar de luchthaven, verzekeringen, lunch en diner op de woensdag en persoonlijke uitgaven.

De kosten van de therapie uren kunnen afhankelijk van de aanvullende verzekering van de deelnemer (voor een deel) worden teruggevraagd.

Wilt u weten hoe onze deelnemers de rouwretraite in oktober 2017 hebben ervaren? Lees dan de reviews op de website www.sinekejanssen.nl, onder het kopje ‘wie zijn wij’.

U kunt ook onze websites bezoeken: www.sinekejanssen.nl en/of www.rouwretraite.nl of ons bellen voor meer informatie:

Sineke Janssen: 06-26368437

Leoniek van der Maarel: 06-21807653

Existentie en zingeving in de GGZ Op zoek naar nieuwe benaderingen - Congres 14 juni te Utrecht

Congres 14 juni

Existentie en zingeving in de GGZ

Op zoek naar nieuwe benaderingen

Wanneer je met iemand in gesprek raakt en het gesprek krijgt meer diepgang, dan wordt zichtbaar wat er voor iemand echt toe doet in zijn leven, wat iemands existentie raakt. Het gesprek gaat dan over wat van waarde is, voor de persoon zelf en voor anderen. Het kan gaan om alledaagse dingen die van waarde zijn voor iemands bestaan. Of om het besef  van betekenis te willen zijn in deze wereld en over welke positieve bijdrage de persoon wil en kan leveren aan deze wereld.

De persoonlijke betekenis van deze existentiële dimensie licht vooral op als er een bedreiging van het alledaagse optreedt, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke ziekte of een psychiatrische aandoening. De mens komt hierdoor op een andere wijze in de wereld te staan. Waarden, betekenis en zingeving veranderen.

De vraag doemt op hoe we binnen de geestelijke gezondheidszorg recht doen aan deze existentiële dimensie van het bestaan van onze cliënten. Indien deze dimensie essentieel is voor ieder persoon, dan zou je verwachten dat deze ook een centrale plek krijgt binnen ons professionele handelen. Maar is dit ook zo?

Binnen de GGZ ontstaat er een steeds breder draagvlak voor het bieden van integrale zorg, dat wil zeggen dat we op geïntegreerde wijze aandacht geven aan soma en psyche, en dat we de sociale context waarbinnen de cliënt functioneert bij de behandeling betrekken: het is het bekende bio-psycho-sociale model. Echter, de zingevende en existentiële dimensie zien we hier niet expliciet in terug. Professionals denken mogelijk dat dit niet binnen het bereik van hun handelen ligt en verwijzen graag naar de dienst Geestelijke Verzorging van de GGZ-instelling.

Tijdens deze dag wordt een pleidooi gehouden voor het integraal betrekken van de zingevende en existentiële dimensie in het professionele handelen in de GGZ, en wel voor alle cliënten die in zorg en behandeling zijn. We gaan verkennen op welke wijze we invulling zouden kunnen geven aan deze opdracht, in generalistische zin én in specifieke situaties die een bijzonder appél op ons doen daar waar het deze existentiële dimensie betreft.

Het congres is voor de POH-GGZ geaccrediteerd met 5 punten. 

Het volledige programma en alle congresinformatie vindt u op:

https://www.sympopna.nl/zin.html 

Het nieuwe handboek eetstoornissen - actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling - Symposium 6 juni te Ede

Symposium 6 juni

Het nieuwe handboek eetstoornissen - actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling 

In juni 2018 verschijnt het nieuwe Handboek Eetstoornissen met een omvattend overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, risicofactoren, preventie, behandeling en nazorg. Dit boek is mede gebaseerd op de Zorgstandaard Eetstoornissen (verschenen in december 2017) die beschrijft waar goede zorg voor deze doelgroep aan moet voldoen.

De kennis over eetstoornissen neemt in hoog tempo toe, zowel wat betreft de genetische en fysiologische aspecten van diverse eetstoornissen als de (neuro-)psychologische en sociale aspecten. Ook is er steeds meer kennis over adequate diagnostiek en effectieve behandeling. Zelfs voor de specialist op het gebied van eetstoornissen valt het niet mee om overzicht te houden over al deze ontwikkelingen en deze op een goede wijze te vertalen naar de dagelijkse behandelpraktijk.

Naar aanleiding van het verschijnen van het handboek organiseren Stichting Sympopna en Uitgeverij De Tijdstroom het symposium ‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling’. We combineren tijdens dit symposium algemene thema’s die voor alle professionals in deze sector interessant zijn, met verdiepende thema’s voor geïnteresseerden in een bepaald gebied. Algemene thema’s zijn de epidemiologie van eetstoornissen, genetisch-biologische aspecten, (neuro-) psychologische aspecten, adequate diagnostiek van het individu en het gezin, comorbiditeit en chroniciteit. Specifieke thema’s zijn: preventie en vroegtijdige signalering, e-health, ervaringsdeskundigheid, psychologische behandelingen, non-verbale therapievormen, ethische aspecten van zorg, somatische diagnostiek, voedingsmanagement, samenwerking met familieleden, herstel en terugvalpreventie. Kortom, voor ieder wat wils.

In de ochtend zal een aantal toonaangevende sprekers ingaan op de algemene thema’s. In de middag kunt u kiezen uit een 14-tal interactieve workshops waarin experts hun kennis en inzichten ten aanzien van meer specifieke behandelaspecten presenteren.

Het symposium is voor de POH-GGZ geaccrediteerd met 5 punten.

Het volledige programma en alle informatie betreffende het symposium vindt u op:

https://www.sympopna.nl/eet.html 

CGW-congres 2018

CGW congres

https://www.vgct.nl/artikelen/verenigingsactiviteiten/public/2018/cgw-congres-2018

In het voorjaar van 2018, op 16 maart, presenteren we het elfde cgw-congres. Een congres waar cognitief gedragstherapeutisch werkers hun ingrediënten halen om direct toe te passen in de praktijk.

Het thema is dit jaar ‘Beter in je vel, met vallen en opstaan’.  

Programma

09.00 - 09.30 uur Aankomst en registratie
09.30 - 10.40 uur Opening en keynote

Opening door voorzitter cgw-congrescommissie Bert de Vos
Keynotelezing CGt in het waaiermodel, inspirerend (be)handelen - Elly van Laarhoven en Francien Engelhard

10.40 - 11.00 uur Pauze
11.00 - 12.30 uur Workshopronde 1

Workshop 1 CGt bij slapeloosheid – Monique Nederstigt
Workshop 2 Exposure: de laatste theoretische inzichten toepassen in de praktijk – Hans Jacobs
Workshop 3 De cliënt terug in zijn kracht door positieve ervaringen: een gemeenschappelijk kenmerk van transdiagnostisch behandelen – Bart Bruins
Workshop 4 Perfectionisme – Carla Steeman en Arnoud van Loon
Workshop 5 Alles wat aandacht krijgt, groeit – Hanneke Tuijtel en Danielle Dijkema
Workshop 6 Exposure in beeld – Annemarie Janssen en Wendy Houtappels-Bouten
Workshop 7 Gedragstherapeutische oudertraining bij kinderen (3- 12 jaar) met  externaliserend probleemgedrag – Joske Abbing-Prummel
Workshop 8 Hoe blijf je als werknemer gezond en hoe kan oplossingsgerichte therapie je daar bij helpen? – Rebecca Warner en Marjolein Geldermans 

12.30 - 13.30 uur Lunchpauze
13.30 - 14.40 uur Energizer en keynote

Energizer Chi Neng Qigong – Immie de Winter
Keynotelezing Holistische theorie, een levenspuzzel als basis van de behandeling – Vivi Ament

14.40 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.30 uur Workshopronde 2

Workshop 1 CGt bij slapeloosheid – Monique Nederstigt
Workshop 2 Exposure: de laatste theoretische inzichten toepassen in de praktijk – Hans Jacobs
Workshop 3 De cliënt terug in zijn kracht door positieve ervaringen: een gemeenschappelijk kenmerk van transdiagnostisch behandelen – Bart Bruins
Workshop 4 Perfectionisme – Carla Steeman en Arnoud van Loon
Workshop 5 Alles wat aandacht krijgt, groeit – Hanneke Tuijtel en Danielle Dijkema
Workshop 6 ‘Beter in je vel’ voor iedereen door zelfinzicht – Sanne Vink
Workshop 7 Op Stap: continumethodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor jeugdigen met gedragsproblemen in de (24-uurs) zorg – Judith van den Blokenhoeve
Workshop 8 Holistische theorie, een levenspuzzel als basis van de behandeling; de workshop – Vivi Ament

16.30 uur Borrel

Praktische informatie

Het cgw-congres vindt plaats in de Eenhoorn in Amersfoort.

Accreditatie is aangevraagd bij;
- de VGCt
- het registerplein
- het Verpleegkundig specialisten register; 
- het Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
- de LV POH-GGZ
- het register vaktherapie

De kosten voor het cgw-congres zijn € 150,- voor leden van de VGCt en € 200,- voor niet-leden.

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.