Onderzoek Commissie Wetenschappelijk Onderzoek LV POH-GGZ in samenwerking met het Trimbos Instituut

Onderzoek Commissie Wetenschappelijk Onderzoek LV POH-GGZ in samenwerking met het Trimbos Instituut:  

Succesfactoren in de organisatie en uitvoering van preventie van psychische stoornissen door de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.

ZZP en loondienst: Meedoen aan ons eigen onderzoek!

Er is nog ruime mogelijkheid om mee te doen aan ons eigen onderzoek naar het effect van de inzet van de POH-GGZ. In totaal zullen 50 koppels POH-GGZ-huisarts deelnemen. Om een goed beeld te krijgen van ‘de’ POH-GGZ is het echter belangrijk dat alle soorten dienstverbanden vertegenwoordigd zijn in het onderzoek. Dus zowel detachering vanuit een GGZ-instelling, als vanuit een zorggroep. Maar natuurlijk ook de ZZP-ers en de POH’s-GGZ in loondienst. Deze laatste twee groepen worden geworven via onze eigen vereniging. Tot nu toe hebben vier leden toegezegd mee te doen. Geweldig! Maar willen we er samen voor zorgen dat het onderzoek straks juiste conclusies gaat trekken over ons functioneren, dan zullen nog 3 keer zoveel collega’s mee moeten doen! Dus, wil jij ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van je vak? Trek dan je huisarts aan zijn doktersjas, en doe (samen) mee! Er is een bescheiden vergoeding voor jouw inspanningen (en die van je huisarts). Bovendien levert deelname aan wetenschappelijk onderzoek accreditatiepunten op in ons register. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat dit DE kans is om te laten zien wat wij als POH-GGZ in de dagelijkse praktijk allemaal doen. Het onderzoek start dit najaar.

Mail om mee te doen of voor meer informatie.

Landelijke campagne depressie - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum 26 september 2016

Bron Rijksoverheid

Maar liefst 1 op de 20 Nederlanders worstelen elk jaar met een depressie. Het is in Nederland de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim. Toch is depressie niet of nauwelijks een onderwerp van gesprek. Mensen weten er weinig van, vinden het lastig om er op te reageren en weten niet hoe ze iemand met een depressie kunnen helpen. Dat moet anders. Daarom start minister Edith Schippers (VWS) op 26 september een landelijke publiekscampagne om depressie bespreekbaar te maken en de kennis erover te vergroten. Op maandag 26 september geeft Schippers samen met de voorzitter van de Mental Health Foundation, Bram Bakker en met medewerking van Mike Boddé in Bussum het officiële startsein. De campagne zal meerdere jaren duren.

Minister Edith Schippers: “We willen en moeten mensen met een depressie helpen. Maar veel mensen herkennen een depressie niet. Bij zichzelf niet en ook niet bij een ander. Over psychische problemen praten is voor veel mensen ook moeilijk. Terwijl dat cruciaal is. En het is vaak de eerste stap naar hulp”.

Doelgroep

De campagne die onder meer samen met de Mental Health Foundation is ontwikkeld, richt zich op het algemene publiek. Dit gebeurt door middel van landelijke tv-spotjes en acties op social media met de slogan ‘Herken de signalen en praat erover’. Daarnaast focust de campagne in het eerste jaar nadrukkelijk op jongeren (13-18 jaar) en jonge vrouwen (18-35 jaar). De statistieken laten namelijk zien dat jongeren en (jonge) vrouwen tot de groepen behoren waarbij depressies veel vaker voor komen.

Website www.omgaanmetdepressie.nl

Op de website kunnen mensen meer informatie over depressie en de campagne vinden. Ook kan men daar terecht voor tips om depressie te voorkomen.  Voor meer specifieke (hulp)vragen over depressie kan men contact opnemen met organisaties die bij de website zijn aangesloten.

Nieuwsbericht NIP 7-puntenplan voor verbetering POH-GGZ

Begin juli heeft het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) een 7-puntenplan opgesteld voor verbetering van de POH-GGZ. Het NIP heeft de LV POH-GGZ inmiddels ook benaderd en de LV POH-GGZ gaat, tezamen met andere partijen, participeren in het overleg met betrekking tot dit plan. De LV POH-GGZ zal u hierover op de hoogte houden. Zie hieronder het nieuwsbericht van het NIP voor meer informatie:

- bron website NIP 

De zorg voor mensen met psychische klachten kent groeiende wachtlijsten, 52 procent van de huisartsen heeft wachttijden (LHV, juni 2016). Het NIP stelt daarom een 7-puntenplan voor ter verbetering van de functie van praktijkondersteuner huisarts (POH-ggz), in samenhang met de Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie. 

‘Recente onderzoeken laten zien dat er nagedacht moet worden over de vereiste randvoorwaarden voor gepaste zorg nu er sprake is van een verzwaring van de problematiek die door de POH-ggz wordt behandeld’ aldus Linde Gonggrijp, directeur NIP. Deze verzwaring stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de POH-ggz. Verzwaring van de functie POH-ggz, waarop in toenemende mate ook psychologen worden aangesteld, lijkt noodzakelijk. De beweging van meer patiënten die gezien worden in de huisartsenzorg en de Generalistische Basis ggz (GBGGZ) en minder in de gespecialiseerde ggz (GGGZ) lijkt op gang te komen. 

De versterkte signalering in de eerstelijnszorg van psychische problematiek vraagt mogelijk ook om verhoging van de financiële kaders bij zowel huisartsenzorg als in de ggz. Immers gepast gebruik van zorg vraagt om voldoende aanbod, niet alles kan in de eerstelijnszorg. 

De Nza Marktscan ggz stelt bijvoorbeeld: “De gewenste uitbreiding van ggz-zorg in de huisartsenpraktijk (POH-ggz) is zichtbaar in de cijfers. Het aantal ggz-patiënten dat bij de huisarts behandeld wordt, neemt fors toe in de periode 2010 - 2014. Het is evenwel mogelijk dat sommige van deze patiënten beter af zouden zijn in de basis- of gespecialiseerde ggz”. 

Het NIP presenteert daarom een 7-puntenplan: 
1. Doordenken doel en aard van de te leveren zorg in de huisartsenpraktijk; 
2. Investeer in de bekwaamheid van de POH-ggz; 
3. Regel transparantie, ook in de POH-ggz-praktijk; 
4. Investeer in multidisciplinaire samenwerking tussen POH-ggz, GBGGZ en GGGZ; 
5. Neem belemmeringen weg in de toegang tot benodigde ggz; 
6. Zorg voor duurzame Inrichting van de functie POH-ggz; 
7. Borg geheimhoudingsplicht en privacy. 

De toegankelijkheid en kwaliteit van de ggz moeten geborgd worden. Kernwoorden zijn matched care en gepersonaliseerde zorg: niet minder dan noodzakelijk en niet meer dan nodig en passend bij de individuele vraag. Voor het NIP is van belang dat onderzocht gaat worden of naast de beoogde substitutiedoelstelling van de stelselwijziging ook de andere doelstelling van de stelselwijziging, het leveren van matched care: de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste behandelaar, met meer aandacht voor de eigen regie van de cliënt, bereikt wordt. 

Met name de rol en het functioneren van de POH-ggz zijn hierbij van groot belang. Het NIP wil het 7-puntenplan de komende tijd met zijn samenwerkingspartners uitwerken. Met ons 7-puntenplan hopen we bij te dragen aan gepaste zorg in alle echelons van de ggz voor volwassenen en jeugd. Zie nieuwsbericht.

Bericht LHV: Zorg voor ernstig psychiatrische patiënten moet beter

26 juni 2016- bron website LHV 

De problemen rond de zorg voor patiënten met ernstige psychische klachten worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een peiling van de LHV onder 1406 huisartsen. Zo zegt bijna de helft van de respondenten dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat ze gespecialiseerde hulp krijgen. Voor het eerst ontstaan ook wachttijden bij de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. LHV en GGZ Nederland waarschuwen dat tijdige hulp voor kwetsbare patiënten onder druk staat.

De ggz-peiling is voor het 4e achtereenvolgende jaar gehouden. Huisartsen geven aan dat er in het afgelopen jaar onveranderd:

 • meer patiënten met psychische klachten naar de praktijk komen (72%),
 • dat de gepresenteerde klachten wederom complexer zijn (74%) en
 • dat op grote schaal meer patiënten vanuit de gespecialiseerde ggz worden overgenomen (81%).

De huisartsen werken volop samen met een POH-GGZ (95%), waarvan 52 procent zegt dat deze praktijkondersteuner wachttijden heeft.

Geert-Jan van Loenen huisarts en LHV-bestuurder reageert: “De recente marktscan van de NZa laat eveneens zien dat huisartsen meer patiënten met psychische klachten behandelen. Dat is ook de bedoeling, op voorwaarde dat mensen met zware klachten op tijd geholpen kunnen worden buiten de huisartsenpraktijk. En daar kraakt en piept het systeem, zo blijkt opnieuw.”

Beschikbare plekken

Meer huisartsen zeggen dat patiënten langer dan 8 weken moeten wachten voordat zij in de gespecialiseerde ggz terecht kunnen (47%). Door de aanhoudend lange wachttijden voor specialistische hulp, is opschaling vaak niet, of niet snel genoeg mogelijk. Dit komt overeen met de signalen over wachttijden van GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGz, de koepel van patiënten- en cliëntenorganisaties in de ggz. “De gevolgen voor patiënten kunnen dramatisch zijn: meer psychoses, suïcides, panieksituaties dwangopname, sociaal isolement", zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz.

Van Loenen: “Huisartsen hebben de afgelopen jaren samen met de POH-GGZ gezorgd dat mensen met psychische problemen zo goed mogelijk worden opgevangen in de huisartsenpraktijk. We vinden het onverteerbaar dat zij daarin niet worden gesteund door voldoende en tijdig beschikbare plekken in de gespecialiseerde ggz. Ggz-problematiek vraagt bovendien rust, tijd en aandacht. De peiling laat duidelijk zien dat huisartsen tijdgebrek ervaren bij het overnemen van patiënten uit de gespecialiseerde ggz. Bij zeldzame aandoeningen kan ik mij ook goed voorstellen dat ze zich onvoldoende bekwaam voelen om de begeleiding van stabiel chronische ggz-patiënten op zich te nemen.”

Betere toegang

Ook GGZ Nederland maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid van de ggz na de stelselwijziging. “Wij pleiten voor regionale coördinatie tussen zorgverzekeraars en gemeenten", vertelt Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland. "Dit om te zorgen voor voldoende investeringen in de opbouw van ambulante zorg en randvoorwaarden voor een goede behandeling, zoals ondersteuning, werk en woningen. Dit moet in relatie staan met de afgesproken beddenreductie in de ggz. En juist op die relatie zou het ministerie van VWS volgens ons meer regie moeten nemen zodat de doorstroming van patiënten beter kan plaatsvinden”.

In het manifest Betere Geestelijke Gezondheid, dat mede is opgesteld door de LHV en GGZ Nederland, onderstrepen we het belang van geestelijke gezondheid voor mensen en de maatschappij en doen we voorstellen voor verbeteringen. Van Rooij: “De toegang van goede geestelijke gezondheidszorg staat ook onder druk door de enorme toegenomen administratieve lasten. Die zijn inmiddels opgelopen tot 1,4 miljard euro; geld dat niet naar de zorg gaat. Om 500 miljoen euro daarvan terug te geven aan goede zorg is GGZ Nederland in navolging van de huisartsen ‘Het roer moet om in de ggz’ gestart.”

Al sinds de invoering van het nieuwe ggz-systeem in 2014 spelen de hierboven geschetste problemen. Voor de toekomstbestendigheid van het ggz-systeem in Nederland moeten de signalen die huisartsen nu al jaar na jaar geven uitermate serieus worden genomen. De zorg voor patiënten met ernstige en complexe problematiek komt in toenemende mate in de knel. LHV en GGZ Nederland vragen zorgverzekeraars en de lokale en landelijke politiek met concrete oplossingen te komen. Het Landelijk Platform GGz dringt aan op bindende afspraken tussen organisaties op regionaal niveau en vindt dat de minister moet toezien op naleving van deze afspraken tussen verzekeraars, aanbieders, gemeenten, cliëntenorganisaties en woningbouwcorporaties.

Bekijk de uitzending van NOS: Psychiatrische patiënt bij de huisarts al in de wacht

(externe link)

Luister naar het radio-interview met huisarts Ayse Tuna-Tuzun

(externe link)

. Het item start op 17:13 uur.

Samenvatting resultaten 4e ledenpeiling ggz

Achtergrondvariabelen

 • 1406 respondenten
 • 67% van de respondenten is praktijkhouder
 • Goede verdeling respondenten over het hele land
 • Er is gevraagd naar de ervaringen in het afgelopen jaar

Huisartsen hebben antwoord gegeven op de vraag waar zij in het huidige ggz-systeem tegenaan lopen:

 • de wachttijden in de gespecialiseerde ggz (64%)
 • de zorg voor ernstig psychiatrische patiënten (51%)
 • de samenwerking met ggz-partners (30%)
 • de wachttijden in de generalistische basis ggz (27%)
 • problemen rond de verwijzing van patiënten die nieuw zijn in de ggz (25%)

Aantal patiënten  

 • 72% geeft aan dat er meer mensen met psychische klachten naar het spreekuur komen.
 • 74% vindt dat de complexiteit van de gepresenteerde klachten is toegenomen.

Gespecialiseerde ggz

 • 81% zegt meer patiënten uit de gespecialiseerde ggz over te nemen.
 • Problemen die huisartsen daarbij ervaren: tijdgebrek (51%), problemen in de samenwerking met de psychiatrie (56%), zich onvoldoende bekwaam voelen (46%) en gebrek aan voldoende beschikbaar personeel (30%).
 • 57% van de respondenten ervaart de verwijsmogelijkheden naar de gespecialiseerde ggz als matig tot voldoende. 36% ervaart genoeg mogelijkheden voor verwijzing.
 • De wachttijden voor de gespecialiseerde ggz zijn langer dan in de generalistische basis ggz: 44% van de huisartsen geeft aan dat patiënten binnen 4-8 weken terecht kunnen, 47% geeft aan dat dat langer dan 8 weken duurt.
 • Over de wachttijden bij de crisisdienst overdag zegt 47% dat er onveranderd korte of geen wachttijden zijn. 24% zegt dat er onveranderd lange wachttijden zijn en 26% dat er langere wachttijden zijn dan voorheen.
 • Over de crisisdienst in avond, nacht en weekend (ANW) zegt 45% dat er onveranderd korte/geen wachttijden zijn. 29% zegt dat er onveranderd lange wachttijden zijn. 23% geeft aan dat de situatie is verslechterd en dat er langere wachttijden zijn in ANW.

Generalistische basis ggz

 • De mogelijkheden voor verwijzing naar de generalistische basis ggz: 66% ervaart genoeg mogelijkheden voor verwijzing, 33% beoordeelt de verwijsmogelijkheden als matig. Hier is lichte verbetering te zien ten opzichte van de vorige peiling.
 • Wachttijden in de generalistische basis ggz: volgens 41% van de respondenten kunnen patiënten binnen 4 weken terecht, 49% geeft aan dat patiënten tussen 4-8 weken terecht kunnen. 11% geeft aan dat het langer duurt dan 8 weken. 

POH-GGZ

 • 95% werkt samen met een POH-GGZ.
 • 52% geeft aan dat er wachttijden zijn bij de POH-GGZ.
 • De POH-GGZ wordt ingezet voor kortdurende therapeutische behandeling (90%), kortdurende begeleiding (76%). 62% geeft aan de POH-GGZ ook in het diagnostische traject in te zetten. 36% doet ook begeleiding van chronische patiënten.
 • 55% heeft voldoende uren voor de POH-GGZ beschikbaar, 44% geeft aan meer uren nodig te hebben.

Bekijk de statistieken van de ggz-peiling

Huisartsen behandelen meer patiënten met psychische klachten

25-05-2016 - bron: de Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl
 
Huisartsen hebben de afgelopen jaren meer patiënten met psychische klachten behandeld. Tegelijk daalde het aantal patiënten in de gespecialiseerde ggz. Het is nog niet duidelijk of dit betekent of er sprake is van een daadwerkelijke verschuiving van patiënten naar de huisarts, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit in haar marktscan over de ggz. De NZa doet nader onderzoek naar de patiëntenstromen in de ggz.

De huisarts fungeert in de ggz steeds meer als spil. Hij of zij beoordeelt of mensen met lichte klachten behandeld kunnen worden door de praktijkondersteuner voor de ggz, of verwijst hen door naar de basis ggz of de gespecialiseerde ggz. In 2014 hadden 390.000 mensen ten minste één consult bij de praktijkondersteuner bij de huisarts. Dat is een bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013. Het is niet duidelijk of een deel van de patiënten later alsnog zwaardere ggz-zorg nodig heeft.

In de basis-ggz, die in 2014 werd ingevoerd, werden dat jaar 310.000 patiënten behandeld. Tegelijk daalde in 2014 het aantal patiënten in de gespecialiseerde ggz met ongeveer 20%. Dat lijkt erop te duiden dat in de basis-ggz een deel van de patiënten wordt behandeld die eerder in de gespecialiseerde ggz terechtkwamen. 

In de ggz daalt sinds 2012 het aantal bedden. Patiënten worden minder lang opgenomen, waardoor er minder capaciteit nodig is. Áls patiënten worden opgenomen hebben ze vaker zwaardere zorg nodig. Er lopen verschillende onderzoeken welke zorg mensen met een ernstige psychische aandoening in de thuissituatie krijgen.

Wachttijden in de gespecialiseerde ggz
De wachttijden in de gespecialiseerde ggz namen in 2015 toe. De aanmeldwachttijd, de tijd tussen het eerste contact van de patiënt met de behandelaar en het eerste gesprek, was in de gespecialiseerde ggz gemiddeld 5,6 week. De norm die aanbieders en verzekeraars daarover hebben afgesproken is vier weken. De wachttijd verschilt overigens per aanbieder; bij 60% van de locaties die gespecialiseerde ggz aanbieden is die onder de norm van vier weken. 

Patiënten met een stoornis in het autismespectrum, een bipolaire stoornis, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen moeten gemiddeld het langste wachten. De gemiddelde wachttijd tot het begin van de behandeling blijft wel binnen de afgesproken norm van 10 weken. 

De NZa onderneemt verschillende acties om ervoor te zorgen dat patiënten die te lang moeten wachten weten dat zij bij verzekeraars om bemiddeling kunnen vragen. De verzekeraar heeft zorgplicht en moet hen doorverwijzen naar een aanbieder die wel plaats heeft.

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.