Bericht ZonMw: Veranderingen in de eerstelijnszorg Praktijk ontmoet onderzoek

- bericht ZonMw -

Versterken van de integrale samenwerking in de eerste lijn

Op 28 maart organiseert ZonMw een middag waar de ontwikkelingen binnen de eerstelijnszorg op het gebied van preventie centraal staan. ZonMw heeft 13 onderzoeksprojecten gehonoreerd, die zich richten op integrale leefstijl interventies, psychische gezondheid en de organisatie van preventie binnen huisartsenpraktijken. In dialoog, verkennen onderzoekers en praktijk wat de ontwikkelingen in de zorg betekenen voor de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten. Welke ontwikkelingen spelen er in de zorg? Wat is belangrijk voor zorgprofessionals en hoe kunnen onderzoekers daarbij helpen? Wat levert de inzet van eHealth op? En hoe wordt eHealth binnen huisartsenpraktijken ingezet? 

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst. De bijeenkomst is van 13.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in Utrecht (Social Impact Factory). Het programma treft u aan op de website van ZonMw (klik hier) U kunt zich tot 16 maart aanmelden via het online formulier.

Bericht KPMG Plexus: Uitnodiging focusgroepen Monitor generalistische basis GGZ

- bericht vanuit KPMG Plexus -

Uitnodiging focusgroepen Monitor generalistische basis GGZ

In opdracht van het Ministerie van VWS voert KPMG Plexus in samenwerking met Vektis de monitor generalistische basis GGZ (GB-GGZ) uit. Hierbij onderzoeken zij de effecten van de invoering van de GB-GGZ. Naast het analyseren van kwantitatieve gegevens, voert KPMG Plexus ook kwalitatief onderzoek uit. Voor dit deel van het onderzoek organiseren zij vijf focusgroepen rondom twee thema’s: 

1.      Invulling van de rol van de POH-GGZ in de keten

2.      Zorg voor de chronische doelgroep.

Graag nodigt KPMG Plexus u uit voor deelname aan een focusgroep. Hieronder treft u beknopte informatie over de focusgroepen en een uitnodiging tot deelname.

Informatie focusgroepen

Hieronder geven we wat korte informatie over de focusgroepen:

1.      Focusgroep Rol van de POH-GGZ in de keten: 

·         10 april 17:00-20:00

·         Locatie KPMG kantoor Amstelveen

·         Genodigden: Huisartsen, POH’s-GGZ en cliënten

·         Het doel van de focusgroepen is het verzamelen van kennis en ervaringen met de rol van de POH-GGZ vanuit verschillende partijen. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kunnen komen zijn verschillen in invulling van de rol van de POH-GGZ, afbakening van de rol van de POH-GGZ, invulling van de GB-GGZ en invloed van de wachtlijsten op de invulling van de rol van de POH-GGZ. Het exacte programma van de focusgroep wordt in overleg met de klankbordgroep van de monitor GB-GGZ bepaald. De onderwerpen worden afgestemd op actuele vragen uit het veld en de resultaten van het data onderzoek. Voor aanvang van de focusgroep wordt het vastgestelde programma gecommuniceerd.  

2.      Focusgroep zorg voor de chronische doelgroep 1: 

·         18 april 17:00-20:00 

·         Locatie KPMG kantoor Amstelveen

·         Genodigden: Huisartsen, POH’s-GGZ, behandelaren en cliënten

·         Het doel van de focusgroep is het verzamelen van kennis en ervaringen met de zorg voor de chronische doelgroep. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kunnen komen zijn invulling van het product chronisch in de GB-GGZ, afspraken over verwijzingen (bijvoorbeeld van chronische patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ naar de GB-GGZ, huisarts en POH-GGZ) en mogelijkheden tot flexibel opschalen van zorg. Het exacte programma van de focusgroep wordt in overleg met de klankbordgroep van de monitor GB-GGZ bepaald. De onderwerpen worden afgestemd op actuele vragen uit het veld en de resultaten van het data onderzoek. Voor aanvang van de focusgroep wordt het vastgestelde programma gecommuniceerd.

3.      Focusgroep zorg voor de chronische doelgroep 2: 

·         20 april 17:00-20:00

·         Locatie KPMG kantoor Amstelveen

·         Genodigden: Huisartsen, POH’s-GGZ, behandelaren en cliënten

·         Het doel van de focusgroep is het verzamelen van kennis en ervaringen met de zorg voor de chronische doelgroep. Voorbeelden van onderwerpen die tijdens de focusgroepen aan bod kunnen komen zijn invulling van het product chronisch in de GB-GGZ, afspraken over verwijzingen (bijvoorbeeld van chronische patiënten vanuit de gespecialiseerde GGZ naar de GB-GGZ, huisarts en POH-GGZ) en mogelijkheden tot flexibel opschalen van zorg. Het exacte programma van de focusgroep wordt in overleg met de klankbordgroep van de monitor GB-GGZ bepaald. De onderwerpen worden afgestemd op actuele vragen uit het veld en de resultaten van het data onderzoek. Voor aanvang van de focusgroep wordt het vastgestelde programma gecommuniceerd.

Wat vraagt KPMG Plexus van u?

KPMG Plexus nodigt u graag uit voor deelname aan één van de bovenstaande focusgroepen. Zij horen graag uiterlijk woensdag 15 maart 2017 van u of u geïnteresseerd bent in deelname aan de focusgroep. Voor het doorgeven van uw deelname aan een focusgroep en praktische of inhoudelijke vragen over de focusgroep kunt u contact opnemen met Renée de Valk ( ).

Nieuwsbericht van het Trimbos Instituut: het eindrapport van het project Implementatie blended Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk

Nieuwsbericht van het Trimbos Instituut:

Het eindrapport van het project Implementatie blended Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk

''We zijn heel blij met de resultaten van het project. Dit project was één van de eerste implementatieprojecten om blended e-mental health in de huisartsenpraktijk te realiseren:

·         Driekwart van de getrainde POH’s-GGZ heeft één of meer patiënten verwezen naar Kleurjeleven. Gemiddeld verwezen zij 9 patiënten. Van de 631 aangemelde patiënten, is 90 % met Kleurjeleven gestart. Zij maakten gemiddeld 3,5 les af. 
Patiënten starten dus wel degelijk met e-health, wanneer een betrouwbaar en laagdrempelig professional zoals de POH-GGZ het adviseert en begeleidt. Zowel patiënten als POH’s-GGZ waren over het algemeen tevreden over blended Kleurjeleven.

·         De onderzoeksgegevens laten zien dat patiënten starten met behoorlijk ernstige depressieve klachten, en dat er een forse daling optreedt bij het blended gebruik van Kleurjeleven in de huisartsenpraktijk.
Kanttekening hierbij is dat het geen Randomized Controlled Trial betreft en dat de daling van de klachten mogelijk ook toe te schrijven is aan spontaan herstel.

·         Ook patiënten met een lage opleiding worden bereikt.
Van de onderzoek deelnemers was één derde laag opgeleid, één derde gemiddeld, en één derde hoog opgeleid. Bij alle drie de opleidingscategorieën dalen de depressieve klachten vergelijkbaar; alle opleidingsniveaus lijken evenveel baat te hebben bij het volgen van blended Kleurjeleven.

Verbeteringen liggen vooral op het vlak van het vergroten van het bereik en de therapietrouw, meer aandacht voor implementatie, en de techniek en gebruikersvriendelijkheid van het online programma.

Zie voor meer conclusies en aanbevelingen het rapport in de bijlage. Zie ook het nieuwsbericht dat is verschenen over het project.

N.B. Kleurjeleven is onlangs wederom erkend in de databank effectieve interventies met het hoogst mogelijke oordeel “Sterke aanwijzingen voor effectiviteit”: zie website.

Als Trimbos-instituut blijven we actief met implementatie van e-mental health programma’s. 
Dit jaar start het Trimbos-instituut ook met een onderzoek naar de inzet van online trainingen voor slaap-, stress- en piekerklachten in de huisartsenpraktijk. In het project gaan POH’s-GGZ de online trainingen op website snelbeterinjevel met begeleiding aanbieden. Hierbij zal er speciale aandacht zijn voor het bereiken van patiënten met een lagere opleiding. In het onderzoek evalueren we het bereik, de uitvoering en effecten van de online trainingen en de tevredenheid ermee. Het onderzoek loopt tot 2020. 

Zie ook het nieuwsbericht op de website van het Trimbos Instituut.''

Gratis online trainingen voor slaap-, pieker- of stressklachten

Bron - Trimbos-Instituut Artikel

In het kader van de campagne Omgaan met depressie van het ministerie van VWS, die eind september van start ging, biedt het Trimbos-instituut gratis drie nieuwe online klachtgerichte trainingen aan om pieker-, slaap- en stressklachten aan te pakken. 

Piekerklachten, (chronische) slaapproblemen en stressklachten hangen aantoonbaar samen met depressieve klachten. Het zijn ook veelgehoorde klachten, waar mensen vaak mee naar de huisarts gaan. De drie online trainingen zijn te vinden op www.snelbeterinjevel.nl. Sinds de start van de campagne Omgaan met depressie hebben zich al 800 mensen aangemeld via deze website.

Minder stress, Minder piekeren, Beter slapen

De online trainingen onderscheiden zich in meerdere opzichten van andere trainingen. Allereerst hoeven mensen in deze trainingen niet veel te lezen. Het belangrijkste is namelijk: doen. Deelnemers kunnen in de trainingen aan de slag met verschillende praktische oefeningen. De oefeningen zijn ingedeeld in drie tot vier thema’s, bijvoorbeeld de thema’s Anders leren denken, Ontspanning en Energie opladen.

Verder hoeft in de training niet in een vaste volgorde gewerkt te worden. De deelnemers bepalen zelf welke oefeningen ze wanneer doen. Ook is het mogelijk meerdere trainingen tegelijk te volgen. Dit is handig, omdat veel mensen gedurende een periode last hebben van meerdere van de genoemde klachten.

Deelnemers krijgen geen begeleiding. Ze volgen de training zelfstandig. Wel kan iedereen de gratis Snelbeterinjevel Appdownloaden. Deze App biedt Steuntjes om mensen te helpen bij het volhouden van de trainingen.

Campagne Omgaan met depressie

De campagne Omgaan met depressie is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de Mental Health Foundation (MHF). Depressie is een veelvoorkomende aandoening die bijna twintig procent van de volwassenen ooit in hun leven treft. Het is niet altijd eenvoudig symptomen van een depressie te herkennen. Op de website omgaanmetdepressie.nl vindt u informatie die kan helpen een depressie te herkennen, erover te praten en iemand met een depressie te helpen.

 

Depressie bespreken met laaggeletterden

bron - Pharos

Hoe bespreek je als hulpverlener  depressie met een laaggeletterde? Om professionals te ondersteunen in de gespreksvoering over dit onderwerp, ontwikkelt Pharos voorlichtingsmateriaal over depressie voor laaggeletterden en een training voor zorgprofessionals.

In dit driejarig project neemt Pharos onder andere interviews af met ervaren hulpverleners die depressie bespreken met laaggeletterden. Een focusgroep van laaggeletterden test een selectie van goede voorbeelden uit de interviews. Het beste voorbeeld vormt de basis voor het ontwikkelen van gesprekstechnieken en materiaal geschikt voor laaggeletterden. Denk hierbij aan beeldmateriaal, filmpjes en gesproken teksten.  In een training leren zo’n 250 hulpverleners hoe zij dit materiaal het beste kunnen inzetten. 

Hoge ziektelast

Depressie komt veel voor in Nederland en heeft een hoge ziektelast. Van de Nederlandse volwassen bevolking tot 65 jaar, heeft bijna 20% ooit te maken gehad met een depressieve stoornis. In 2011 bedroegen de kosten van zorg voor mensen met een depressie 1592 miljoen euro. Mensen met een laag inkomen en een lage opleiding hebben een grotere kans op depressie. Dit betreft onder andere niet-westerse migranten. In de periode 2006-2012 had 21% van de Marokkaanse mannen depressieve klachten tegenover 7% van de autochtone mannen.  

Beperkte gezondheidsvaardigheden

Laaggeletterde mensen kunnen lezen en schrijven, maar hebben  moeite met het begrijpen van teksten. Zij hebben daardoor vaak beperkte gezondheidsvaardigheden:  vaardigheden om informatie over de gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken. Ruim een kwart (29%) van de Nederlandse bevolking heeft lage gezondheidsvaardigheden. Deze mensen lopen het risico om bij een depressie niet te begrijpen wat er met hen aan de hand is, de klachten niet te herkennen en de behandeling ervan niet vol te houden of toe te kunnen passen. De huidige kwaliteitsstandaarden voor zorgprofessionals houden hier nog onvoldoende rekening mee. 

Betrokken organisaties: Pharos, Trimbos-instituut, Gemeente Amersfoort en Al Amhal. Het project wordt gefinancierd door de Stichting Achmea Gezondheidszorg. 

Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit project neemt u contact op met Charo Soccodato-Magán Smit projectmedewerker Depressie bij laaggeletterden:  (030) 234 9800

Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.