Ledenpeilingen

Ledenpeilingen 
Ledenpeilingen vormen een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de CWO. Het doel van de Ledenpeilingen is om in kaart te brengen wie de leden zijn, hoe zij invulling geven aan hun functie, wat er onder de leden leeft, en trends in beeld te brengen. De resultaten kunnen door het bestuur worden benut om te monitoren en beleid zo nodig bij te stellen. De Ledenpeiling wordt ook ingezet om wensen voor onderzoeksthema's uit te vragen en om antwoorden te geven op specifieke (beleids)vragen. De CWO beoogt eens per vier jaar een Ledenpeiling uit te voeren, waarbij in de enquête in ieder geval steeds een set vaste vragen afgenomen wordt. Het streven is om in tussenliggende jaren verdiepend onderzoek op een actueel thema te verrichten, bijvoorbeeld via aanvullend kwalitatief onderzoek of een beknoptere Flitspeiling over een actueel thema. Voornemen is om de data die worden verzameld via de Ledenpeiling in de toekomst (geanonimiseerd) beschikbaar te stellen voor hergebruik in (ander) onderzoek via een open database. 

Eerdere ledenpeilingen 
In 2014, 2015, 2018 en 2022 voerde de CWO Ledenpeilingen uit. De eerste peiling in 2014 betrof een pilot. Het ging hierbij om onderzoek met een beschrijvend karakter met belangrijkste vraag hoe de POH-GGZ de functie ervaart (Van Es & Nicolai, 2015). In de Ledenpeiling 2015 is een inventarisatie gedaan van de door de leden gevolgde (beroeps)opleidingen. Hieruit bleek dat er veel variatie in de opleidingen, duur en waardering was. Een andere conclusie was dat de opleidingen niet allemaal aan de eisen van het functie- en competentieprofiel van de POH-GGZ voldeden (Van der Velden & Korenromp, 2015; in). De Ledenpeiling in 2018 was gericht op de vraag hoe leden van de LV POH-GGZ hun functie 10 jaar na invoering beleefden, waaronder ook de samenwerking met de huisarts (Magnée et. al., 2020). 

Magnee, T., Sinnema, H., Van Weelderen, G., Nuijen, J., Kenter, A. (2020). Hoe denken poh's-ggz over hun werk? Huisarts en Wetenschap, 63(5). 
Van der Velden, D., & Korenromp, I. (2015). Interne powerpoint LV POH-GGZ. 
Van Es, M., & Nicolai, L. (2015). Inventarisatie onderzoek eerste resultaten 2015. Amersfoort: LV POH-GGZ. 

Ledenpeiling 2022 
De vierde en meest recente Ledenpeiling is in 2022 uitgevoerd. De vragenlijst bestond grotendeels uit dezelfde vragen als in 2018, zodat vergelijkende analyses kunnen worden uitgevoerd, aangevuld met enkele nieuwe, actuele thema’s. De data van de Ledenpeiling 2022 worden momenteel geanalyseerd. De eerste resultaten worden eind 2023 verwacht (laatste update oktober 2023). 

Ledenbestand 
Naast de Ledenpeilingen maakt de CWO gebruik van geanonimiseerde profielgegevens die de leden op hun persoonlijke account registreren om inzicht te krijgen in de achtergrond van de leden en uitspraken te kunnen doen over de representativiteit van de respondenten van de Ledenpeilingen. Over het ledenbestand is in 2022 een factsheet gepubliceerd.

Thema’s voor toekomstig onderzoek 
Functie- en taakafbakening en de aard en oorzaken van de (hoge) werkdruk zijn voor POH’s-GGZ belangrijke thema’s voor toekomstig onderzoek, zo blijkt uit de Ledenpeilingen in 2014, 2018 en 2022. De werkdruk lijkt terug te voeren op een toenemende zorgvraag onder patiënten en het aantal consulten dat POH’s-GGZ per dag hebben. POH’s-GGZ hebben gemiddeld ongeveer 9 consulten per dag, terwijl blijkt dat leden zelf 8 consulten per dag ideaal zouden vinden. De werkdruk wordt mogelijk ook als hoog ervaren door een toename in het aantal patiënten met complexe problematiek dat binnen de huisartsenpraktijk wordt begeleid.