Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vaak gestelde vragen. Rond de functie POH-GGZ is op dit moment nog veel in ontwikkeling, niet alles ligt vast. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan kunt u zich ook altijd wenden tot een ROS, de Regionale Ondersteuning Structuur, in uw regio en informeren naar de (regionale) stand van zaken.

Welke tips heeft u, als ik als POH-GGZ ZZP-er wil worden?

Een aantal tips om as ZZP aan de slag te gaan:

  • Tenminste 3 werkgevers

  • Inschrijven bij Kamer van Koophandel

  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

  • Klachtregeling regelen

  • Bij de opdrachtgever een kopie van een ID of paspoort inleveren

  • Een overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever op papier. Helaas is niet duidelijk of dit noodzakelijk is.

  • Nakijken hoe het met de belastingdienst in je regio is geregeld. De belastingdienst gaat verschillend om met ZZP-ers; bij de een wordt wel omzetbelasting berekend (21%) ondanks BIG registratie, bij de ander niet. Het proces hierover loopt nog.

  • Uurtarief kan aan de hand van de module berekend worden. Gebruikelijk lijkt tussen de 45 en 55 euro per uur.

  • Contact met andere ZZP-ers kan helpen om dit contract verder vorm te geven


Aansluiten bij de Linkedin-groep van het Landelijk Netwerk POH-GGZ kan je veel opleveren. Hierop ook veel tips!

De functie POH-GGZ wordt in de praktijk ingevuld door (post-)HBO-ers en academici met verschillende opleidingsachtergronden en met werkervaring in de (G)GZ. In de afgelopen jaren zien we dat de eisen bij instroom in de functie en de eisen ten aanzien van aanvullende scholing steeds verder worden aangescherpt door ziektekostenverzekeraars (onder het kopje 'Functieprofiel' op deze website). Ook worden ze nog jaarlijks bijgesteld.

Het blijft belangrijk dat huisartsen de vrijheid hebben om een relevant geschoolde POH-GGZ aan te stellen die voldoet aan de ondersteuningsvraag in de praktijk en de behoefte van zijn of haar patiëntenpopulatie. Een POH-GGZ in een wijk met veel hoogopgeleiden komt andere hulp- en zorgvragen tegen dan een POH-GGZ in een achterstandswijk.

Voor startende POH’s -GGZ zonder ervaring geldt als minimum -volgens de CAO Huisartsenzorg- schaal 8.
Voor ervaren senior POH’s- GGZ doet de LV POH-GGZ de aanbeveling voor schaal 9 of 10 of vergelijkbaar met schaal 55- 60 CAO GGZ.

Toelichting:

POH-GGZ is een zelfstandige functie op HBO+ of academisch niveau. Daarnaast spelen specifieke expertise en ervaring mee bij de aanstelling. Het gaat erom wat de beste match is.
Dit hangt enerzijds af van de huisartsenpraktijk met zijn wensen, populatie e.d. en anderzijds van de specifieke deskundigheid van de POH-GGZ.
Bij de oorspronkelijke beleidsregel is het midden van schaal 60 van de CAO GGZ uitgangspunt geweest bij het uitwerken van de financiële paragraaf. Als POH’s-GGZ in dienst zijn van een huisarts of huisartsenorganisatie krijgen ze ook wel te maken met de CAO Huisartsenzorg of CAO Gezondheidscentra.
In de Functiewaardering Huisartsenzorg is de functie gewaardeerd in schaal 8 (was voorheen 7).
U kunt op basis van gegevens van het Rekenmodel POH-GGZ in de huisartspraktijk van de LHV (zie www.lhv.nl) uitrekenen wat de huisartsenvoorziening ontvangt voor de functie POH GGZ en wat u redelijkerwijs zou kunnen verdienen.
Inzet is veelal dat de functie POH-GGZ  geen winst oplevert, maar ook geen extra kosten met zich meebrengt voor de huisartsenvoorziening. De toeslag per patiënt dekt circa ¾ en de productie (patiëntenconsulten) circa ¼ van de kosten.

De LV POH-GGZ vindt de huidige indeling voor inschaling in 8 een goed uitgangspunt voor een nu startende POH-GGZ (junior).
Een POH-GGZ met veel werkervaring in de GGZ, aanvullende opleidingen die van meerwaarde zijn voor de behandeling in de praktijk en waarbij de functionaris stagiaires begeleidt of collega’s inwerkt (senior), zal redelijkerwijs beter vallen in de schalen 9 of 10 van de CAO Huisartsenzorg.

CAO Huisartsenzorg 2017-2019


Functiewaardering Huisartsenzorg 2016

Wij hanteren de volgende Engelse benaming voor de POH-GGZ: general practice mental health professional (GP-MHP). In de wetenschappelijke literatuur zijn voor de POH-GGZ of soortgelijke functies in andere landen o.a. de volgende benamingen in omloop: mental health nurse, psychological wellbeing practitioner, (mental health) nurse practitioner, (mental health) counselor, of anders. Wij zijn echter van mening dat hiermee niet voldoende wordt weergegeven dat de POH-GGZ in Nederland ook regelmatig een niet verpleegkundige achtergrond heeft, zoals psycholoog of maatschappelijk werker. De correcte Engelse naam voor de LV POH-GGZ is: Dutch national association of general practice mental health professionals.

De generalistische zorg in de huisartspraktijk kent zijn eigen dynamiek. De relatief nieuwe functie POH-GGZ hierbinnen, dient in goed onderling overleg te worden ontwikkeld. Overleg dat gaat over de inhoud van het werk, de verantwoordelijkheden, randvoorwaarden, dagindeling, netwerkcontacten, etcetera.

Gezien het brede takenpakket en de zwaarte van de caseload van de POH-GGZ heeft een overgrote meerderheid van collega-leden zich (tijdens de ledenvergadering op 14 november 2013) uitgesproken voor in principe 8 consulten op een 8-urige werkdag plus eventueel enkele heel korte contacten.

Een redelijke consultduur zit tussen 30-45 minuten. Voor een eerste contact/intake is dat 45-60 minuten. Deze tijd is inclusief verslaglegging.
De lengte van een consult verschilt echter per patiënt en is natuurlijk sterk afhankelijk van de inhoud van het contact. In het kader van zelfmanagement of begeleide zelfhulp (e-health) kan een kort contact van zo'n 15 minuten zelfs aangewezen zijn.
Enige ruimte in de agenda is noodzakelijk om de POH-GGZ de mogelijkheid te geven zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen indelen.

Hoe de dag- en weekindeling eruit ziet hangt niet alleen af van de patiënten die u spreekt, maar ook van de kwaliteitstrajecten waarbij u betrokken bent, zoals inzet op specifieke patiëntenpopulaties of op preventietaken. En bijvoorbeeld van de taken die u namens de huisarts uitvoert in de wijk; contact met FACT-teams, met de wijkverpleegkundige, buurtteam en dergelijke. Kortom, denk niet alleen na over een reële dagindeling, maar ook over de tijd die u gedurende een werkweek nodig hebt voor deze zaken.

Het eerste consult wordt vaak ingepland door de huisarts zelf of door de assistente. Daarna zal de POH-GGZ zelf meestal de vervolgafspraken inplannen. Overleg met de huisarts, het doorspreken van patiënten, gaat in de praktijk vaak ad hoc. Ons advies is om hiervoor maandelijks in elk geval minimaal een half uur in te plannen.

Het is van belang dat de POH-GGZ ruimte heeft om het samenwerkingsnetwerk te verkennen, vakliteratuur bij te houden en nascholing te volgen. .
Aan intervisie besteedt u ongeveer 1,5 uur-2 uur per 6-8 weken. Supervisie gaat in overleg met de werkgever.

Er is nog geen ontwikkeld draaiboek/inwerkschema. Dat zal er in de toekomst wellicht gaan komen.
Bovendien is de functie nog volop in ontwikkeling en is het zeer belangrijk dat u zich aansluit bij een netwerk om ervaringen met collega's uit te wisselen.

POH's-GGZ werken in het HIS (huisartseninformatiesysteem) met de S.O.E.P. regels. De SOEP-systematiek is een hulpmiddel om structuur aan te brengen in een deelcontact. De letters geven aan wat er in de verschillende regels, vaak als vrije tekst, moet worden vastgelegd. Het is niet noodzakelijk om bij elk contact met de patiënt alle SOEP-regels te vullen. Hieronder staat per regel van de SOEP-systematiek wat vastgelegd moet worden.

S is Subjectief: de klacht en hulpvraag van de patiënt en de anamnestische gegevens.
O is Objectief: de resultaten van lichamelijk en aanvullend onderzoek.
E is Evaluatie: de werkhypothese, differentiaaldiagnose of conclusie van de zorgverlener.
P is Plan: het diagnostisch plan of het behandelplan, het beleid op korte termijn en de gegeven voorlichting, inclusief aangereikt schriftelijk informatiemateriaal. Verder staat hier wat met de patiënt is besproken of afgesproken.

M.b.t. verwijzingen en verslaglegging maakt u afspraken met de huisarts.

Publicaties over onderzoek van de CWO naar de POH-GGZ, o.a. op basis van de Ledenpeilingen, vind je hier.

Kerncijfers en ander onderzoek over de POH-GGZ vind je o.a. op de volgende websites:
www.nivel.nl
www.nza.nl
www.trimbos.nl
www.vektis.nl 

In principe verspreidt de LV POH-GGZ via haar nieuwsbrief en social media kanalen geen onderzoeksresultaten onder haar leden. Hiervoor wordt in sommige gevallen een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor projecten waarin de CWO/LV POH-GGZ participeert. Er is voor onderzoekers en anderen wel de mogelijkheid om een inhoudelijk online webinar te verzorgen voor de leden en daarin onderzoeksresultaten te verspreiden. Deze webinars duren een ongeveer anderhalf uur en worden maandelijks georganiseerd (meestal op vrijdag). De inhoud van deze webinars moet passen bij het functie-en competentieprofiel POH-GGZ en bij de visie van de LV POH-GGZ. De invulling van het webinar wordt afgestemd met (een lid van) de LV POH-GGZ. Neem bij interesse in het organiseren van een webinar contact op via info@poh-ggz.nl.