Oproep voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Innovatie in de GGZ: POH’s-GGZ gezocht voor interviewonderzoek 
Een innovatief, multidisciplinair, internationaal project heeft tot doel de kwaliteit van het mentaal gezondheidszorgsysteem voor migranten te verbeteren door taalbarrières te overwinnen, waardoor het communicatieproces tussen patiënt en zorgverlener en de daaropvolgende resultaten worden verbeterd. Het project, getiteld ‘Meertaligheid en het bieden van kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg aan migranten’ is opgericht door de Volkswagen Foundation en heeft een hoogwaardig team van onderzoekers die werken aan verschillende universiteiten en instellingen in Duitsland, Roemenië, Nederland, China en Zuid-Afrika. 
 
Het interview 
Wij zijn op zoek naar POH’s-GGZ die mentaal gezondheidszorg hebben verleend aan vluchtelingen en/of migranten in Nederland. De interviewvragen gaan over taalkwesties, communicatie over de mentaal gezondheidszorg en migratie. We zijn specifiek geïnteresseerd in de manier waarop zorgverleners in de mentaal gezondheidszorg omgaan met migrantenpatiënten of gebruikers van diensten met wie ze geen gemeenschappelijke taal delen. Deze studie heeft tot doel manieren te vinden om succesvolle gezondheidszorgcommunicatie te garanderen in contexten met beperkte middelen, zoals tijd, voldoende gekwalificeerd personeel en budget. Het gesprek zal zich richten op de mentaal gezondheidszorgcommunicatie tussen professionele zorgverleners en gebruikers van migrantendiensten en zal niet langer dan 60 minuten duren. 
 
Neem contact met ons op om deel te nemen of voor meer informatie 
De website van het project: https://www.mim2m.net 
Prof.dr. Christopher Jenks, c.j.jenks@uu.nl 
Houda Al Kalaf, MA, h.alkalaf@uu.nl 
 
Innovation in Mental Healthcare: POHs-GGZ wanted for interview study 
An innovative, multidisciplinary, international project aims to enhance the quality of the mental healthcare system for migrants by overcoming language barriers, thereby improving the patient-provider communication process and subsequent outcomes. The project, titled ‘Multilingualism and providing quality mental healthcare to migrant’ is founded by the Volkswagen Foundation and has a high-quality team of researchers working in various universities and institutions in Germany, Romania, the Netherlands, China, and South Africa. 
 
The Interview 
We are looking to interview POHs-GGZ who have provided mental health counselling to refugees and/or migrants in the Netherlands. The interview questions will cover issues of language, mental health communication, and migration. Specifically, we are interested in how healthcare providers in mental health services manage migrant patients or service users with whom they do not share a common language. This study aims to find ways of ensuring successful healthcare communication in contexts with limited resources, such as time, suitably qualified staff, and budget. The conversation will focus on mental health communication between professional healthcare providers and migrant service users. 
 
Contact us to participate or for more information 
The project’s website: https://www.mim2m.net 
Prof. dr. Christopher Jenks, c.j.jenks@uu.nl 
Houda Al Kalaf, MA, h.alkalaf@uu.nl  


=================

Op deze pagina kunt u een advertentie plaatsen voor een oproep aan onze leden om mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek. De LV POH-GGZ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze advertenties. Leden bepalen op persoonlijke titel of zij hieraan gehoor geven.

Als u interesse heeft, kunt u een advertentie als worddocument sturen aan: info@poh-ggz.nl.

Het tarief voor het plaatsen van de advertentie € 125 euro (exclusief btw).