24 Aug 2023

4 uur extra POH-GGZ per normpraktijk per 2024 - hoe besteed je die?

Visie LV POH-GGZ  voor de besteding van 4 uur extra POH-GGZ per normpraktijk vanaf 2024

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is genoemd (onderdeel F - Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz) dat vanaf 2024 het maximale aantal uren POH-GGZ met 4 uur wordt verhoogd. Deze verhoging is ten behoeve van netwerkzorg en het inzetten van e-health modules in het kader van huisartsgeneeskundige zorg. De zorgverzekeraars hebben deze verhoging opgenomen in hun inkoopbeleid.  

In een recente peiling van de visie van bestuursleden en ledenraad van de LV POH-GGZ blijkt dat we het belangrijk vinden dat de POH-GGZ: 
  •  een rol heeft in de 'Nieuwe GGZ' en domeinoverstijgende samenwerking
  •  contextueel werkt 
  •  inbreng heeft in de nieuwe ontwikkelingen
 
De visie van de LV POH-GGZ sluit aan op bevindingen uit het rapport 'GGZ uit de knel' (februari 2023) van het Trimbos-instituut, het artikel 'Zet gelden voor POH-GGZ breder in' (juni 2023) in het magazine van Ineen en het binnenkort te verschijnen rapport 'Passende zorg voor mensen met psychische problemen' van het Zorginstituut Nederland.

Zo blijkt uit het rapport 'GGZ uit de knel' van het Trimbos-instituut, waarin 44 diverse stakeholders uit het werkveld zijn geïnterviewd, dat er vanuit alle perspectieven een noodzaak wordt ervaren om intensiever samen te werken. Op basis van deze interviews zijn 6 bouwstenen geformuleerd, waaronder 'Integraal kijken en samenwerken in de eerste lijn'. Hierin staat o.a. genoemd: 'Zorg dat huisartsen en poh’s-ggz meer ingebed raken in de wijk. Zij dienen verder geëquipeerd te worden om psychische hulpvragen integraal te benaderen en samen te werken met ggz (via consultatie), sociaal domein en herstel/zelfregiecentra.'

De afgelopen jaren is gebleken dat er veel behoefte is aan de zorg van de POH-GGZ. Ook is gebleken dat in de GGZ in het algemeen het principe geldt dat meer aanbod ook meer vraag creëert. De cijfers laten zien dat, zelfs al zou de totale GGZ-capaciteit verdubbeld worden, dit nog niet voldoende zou zijn om iedereen op de huidige manier GGZ te kunnen bieden. Zoals bekend zal de GGZ-capaciteit de komende jaren juist verder afnemen en dat is nu al merkbaar. Een transitie van het systeem van GGZ wordt daarom in het brede werkveld als noodzakelijk gezien. Niet méér van hetzelfde doen, maar inzetten op innovatie en passende vormen van zorg. 

Als LV POH-GGZ doen we de aanbeveling: maak regionaal een plan hoe deze 4 extra uren per normpraktijk te besteden. Dat wil zeggen: het budget waar deze uren voor staan. Een regionale huisartsenorganisatie (RHO), al dan niet in samenwerking met een regionaal ondersteunningssysteem (ROS), kan hierin een leidende rol spelen. In plaats van dat de uren direct naar de individuele praktijken gaan, kan er regionaal worden gewerkt aan intensievere samenwerkingsvormen. Voorbeelden van verbindende middelen tussen de verschillende domeinen: 
  • gezamenlijke herstelondersteunende / verkennende gesprekken
  • een regionaal groepsaanbod
  • een digitale sociale kaart 
  • een regioplatform met online informatie en ondersteuning 

Meer nieuws