05 May 2020

Nieuwsbericht Akwa GGZ - Versie 4 richtlijn GGZ en corona per 1 mei online

Versie 4 richtlijn GGZ en corona per 1 mei online

De geestelijke gezondheidszorg heeft de vierde versie van de specifieke richtlijn GGZ en corona op 1 mei gepubliceerd op GGZ Standaarden. Deze versie zet – ten opzichte van de derde versie – weer enkele stappen verder in het opschalen en opstarten van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Groepsbehandelingen kunnen worden opgestart mits de ruimte voldoende groot is. En de richtlijn adviseert ambulant werkende teams om laagdrempelig weer te starten met huisbezoeken en face to face contact. Want het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen digitaal of op afstand te leveren.

De wijzigingen in de vierde versie van de richtlijn
- De richtlijn is verder verruimd voor wat betreft groepsbehandelingen. Waar versie 3 zich nog beperkte tot groepsbehandelingen voor kwetsbare groepen geeft versie 4 de voorwaarden waaronder groepsbehandelingen in het algemeen kunnen worden opgestart. Zo mag de groep niet groter zijn dan de ruimte toe laat, moet men 1,5 m afstand houden en geen ziekteverschijnselen hebben.
- Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de zorg voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen vanuit ambulant werkende teams digitaal of op afstand te leveren. Er bestaat een risico dat teams te laat constateren dat het niet goed gaat met een patiënt. Ook hebben lang niet alle patiënten met een ernstige psychische aandoening een (moderne) telefoon waarop zij bereikbaar zijn voor hulpverleners. Daarom adviseert de richtlijn om laagdrempeliger weer over te gaan tot huisbezoeken en face to face contact bij deze doelgroep, en beschrijft de voorwaarden waaronder dit veilig kan plaatsvinden.
- Het kan voorkomen dat bij huisbezoek een huisgenoot van de patiënt symptomen van corona heeft. Daarom is aan de tekst toegevoegd dat deze huisgenoot bij een huisbezoek wordt verzocht een chirurgisch mondmasker te dragen.
- Voor een tbs-gestelde patiënt in de forensische ggz met transmuraal of proefverlof met (klachten die duiden op) corona, schrijft de richtlijn nu voor dat deze persoon in principe op de huidige verblijfplaats blijft.
- De richtlijn adviseert om bij patiënten op een opname-afdeling tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Dit is gedaan omdat het een kwetsbare patiëntengroep betreft en eenmaal daags temperatuur opnemen geen betrouwbaar beeld geeft.
- Voor justitiabelen die niet meewerken aan isolatie, geeft de richtlijn aan dat indien noodzakelijk het Intern Bijstand Team (IBT) of Landelijk Bijzondere Bijstand (LBB) wordt ingeschakeld. Deze teams dienen bij inzet tevens voorzien te zijn van passende beschermingsmiddelen.

Planning volgende herziening
De richtlijn wordt met regelmaat aangepast op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De volgende herziening staat – onder voorbehoud – gepland voor 19 mei.

Bron Akwa GGZ - https://akwaggz.nl/vierde-versie-richtlijn-ggz-en-corona/

Meer nieuws