14 Aug 2015

NZa heeft de tariefregels POH-GGZ voor 2016 bepaald

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past met ingang van 2016 de regels aan voor de POH-GGZ. Dit zal meer ruimte geven voor de POH-GGZ. Vanaf 2016 wordt het maximumtarief voor de module POH-GGZ met een factor drie opgehoogd. Momenteel is er ruimte voor eenderde fte per normpraktijk. In het komende jaar zal het dan mogelijk zijn om maximal 1 fte POH-GGZ per normpraktijk bekostigd te krijgen. Het is aan de zorgaanbieders en zorgverzekeraars om nadere afspraken te maken over de inzet van de POH-GGZ binnen de praktijk.

Onderstaand meer informatie die relevant is voor de POH-GGZ:

De maximumtarieven voor prestaties binnen de functie Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) bedragen:

Prestatie Maximumtarief

Module POH-GGZ per kwartaal per ingeschreven verzekerde          € 8,35

Consult POH-GGZ korter dan 20 minuten                                      € 9,07

Consult POH-GGZ 20 minuten en langer                                       € 18,13

Visite POH-GGZ korter dan 20 minuten                                         € 13,60

Visite POH-GGZ 20 minuten en langer                                          € 22,67

Telefonisch consult POH-GGZ                                                       € 4,53

E-mailconsult POH-GGZ                                                               € 4,53

Groepsconsult POH-GGZ                                                              € 9,07

De functie POH-GGZ betreft zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De functie kan worden ingevuld door (een combinatie van) personele inzet, ehealth, en consultatieve raadpleging van gespecialiseerde zorgaanbieders.

- Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek

Probleemverheldering betreft nader analyseren en uitdiepen van psychische, (psycho)sociale en (psycho)somatische klachten en de oorzaken van die klachten, aan de hand van een of meer gesprekken met de patiënt. Doorgaans zal het hierbij gaan om patiënten die zich recent hebben gemeld met nieuwe klachten. Hierbij kan ook screeningsdiagnostiek (bijv. gestructureerde interviews of vragenlijsten) worden ingezet.

- Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan

Vervolgstappen kunnen betrekking hebben op verwijzing voor diagnostiek of behandeling buiten de huisartsenzorg, waarover de verantwoordelijk (huis)arts uiteindelijk moet beslissen.

- Geven van psycho-educatie

Psycho-educatie bestaat uit het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan de patiënt over klachten of een stoornis, de oorzaken ervan, en mogelijke oplossingen.

- Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement

Wanneer met de patiënt overeengekomen wordt dat zelfmanagement een afdoende c.q. de beste aanpak is van de psychische klachten, kunnen contacten tussen GGZondersteuner en patiënt nodig zijn ter begeleiding of ondersteuning van het zelfmanagement-programma, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of vorderingen en mogelijke aanpassingen van het programma te bespreken. Hieronder valt ook de begeleiding van e-health trajecten.

- Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten

Bij patiënten met psychische klachten is vaak geen sprake van een psychische ziekte maar wel van een vastlopen in het functioneren als gevolg van de problematiek. Kortdurende behandeling binnen de huisartsenzorg kan dan aangewezen zijn. Uitvoeren van interventies binnen dergelijke behandeling behoort tot de functie POH-GGZ. Deze interventies richten zich veelal op gedragsverandering en (begeleide) zelfhulp.

- Geïndiceerde preventie

Interventies van geïndiceerde preventie hebben tot doel het ontstaan van een psychische ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen. Alleen geïndiceerde preventie bij een individu met een hoog risico op een depressie, paniekstoornis of bij problematisch alcoholgebruik valt onder de Zvw.

- Zorggerelateerde preventie

Richt zich op individuen met een (chronische) psychische ziekte op een of meerdere gezondheidsproblemen. Deze preventie heeft tot doel het individu te begeleiden en ondersteunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduceren en verergering op tijd te signaleren c.q. voorkomen. Dit kan ook betrekking hebben op somatische co-morbiditeit. Zorggerelateerde preventie kan ook de vorm van casemanagement aannemen. Het gaat hierbij om casemanagement voor zover dit valt onder de verzekerde zorg.

- Terugvalpreventie

Terugvalpreventie betreft een of enkele handelingen / gesprekken met individuen die samenhangen met een behandeling die zij hebben ondergaan voor een psychische ziekte, gericht op het voorkomen en/of vroeg herkennen door het individu zelf van terugkeer van de klachten. Terugvalpreventie vormt vaak de laatste fase van de behandeling. Bij de lijst met zorgactiviteiten dient te worden opgemerkt dat de lijst bestaat uit zo goed mogelijk afgebakende direct patiëntgebonden zorgactiviteiten. Dit betekent niet dat zorgaanbieders zich moeten beperken tot die activiteiten in het vormgeven van de zorgverlening, hiervan kunnen ook indirect patiëntgebonden activiteiten (bijv. overleg met een school) en niet-patiëntgebonden activiteiten (bijv. activiteiten nodig voor het onderhouden van een netwerk) deel uitmaken.

- Toelichting op maximumtarief module POH-GGZ

De inzet van POH-GGZ wordt vergoed door middel van declaratie van specifieke consulten en door een aanvullende opslagmodule op het inschrijftarief. Het maximumtarief voor de opslagmodule bood tot en met 2015 ruimte om bij benadering 12 uur per week per praktijk een GGZ-praktijkondersteuner in te zetten (1 fte POH-GGZ per 3 normpraktijken). Met ingang van 2016 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken tot aan een maximale inzet van bij benadering 1 fte POH-GGZ per normpraktijk. Het maximaal af te spreken modulebedrag per ingeschreven patiënt is met een factor 3 opgehoogd ten opzichte van 2015. Voor al het overige blijft de onderbouwing van het tarief gelijk.

Dit wil niet zeggen dat de NZa een norm stelt voor de gewenste inzet van POH-GGZ per praktijk. De gewenste inzet van POH-GGZ kan regionaal of per praktijk verschillen. Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om nadere afspraken te maken over zinvolle inzet van deze functie binnen de praktijk. Zoals dit ook het geval was in 2015 en daarvoor. Bij gelijkblijvende inzet van de functie POH-GGZ binnen een praktijk kunnen bestaande afspraken over modulevergoedingen blijven bestaan. De beleidswijziging geeft ruimte om afspraken te maken over aanvullende inzet boven 1/3 fte per normpraktijk, als dat wenselijk is.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

1. Voorwaarden, voorschriften en beperkingen 1, 2, 5, 7 en 8 van de reguliere consulten zijn mutatis mutandis van toepassing op de consulten POH-GGZ.

2. Voor alle prestaties POH-GGZ geldt dat zij enkel in rekening gebracht mogen worden indien hier een overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar aan ten grondslag ligt én mogen in rekening worden gebracht indien de zorgverzekeraar van de verzekerde uitsluitend restitutiepolissen aanbiedt onder voorwaarde dat er een overeenkomst is voor POH-GGZ met minimaal 1 andere zorgverzekeraar.

3. Indien de betreffende zorgaanbieder (aanbieder POH-GGZ) niet ook de aanbieder is van de basisvoorziening huisartsenzorg (aanbieder huisartsenzorg) voor de betreffende ingeschreven verzekerden, dan moet naast bovengenoemde overeenkomst ook een overeenkomst gesloten zijn tussen aanbieder POH-GGZ en aanbieder huisartsenzorg. Aanbieder POH-GGZ stelt deze overeenkomst met aanbieder huisartsenzorg desgevraagd ter beschikking aan de zorgverzekeraar.

4. Het groepsconsult POH-GGZ mag ongeacht de duur van het groepsconsult per consult één keer in rekening worden gebracht bij alle deelnemers aan het groepsconsult.

1.4 Onderlinge dienstverlening POH-GGZ. Prestaties in rekening te brengen door een zorgaanbieder bij een zorgaanbieder. Er worden twee prestaties onderscheiden:

Prestatie                                                                               Tarief

Onderlinge dienstverlening t.b.v. POH-GGZ                              vrij tarief

Onderlinge dienstverlening t.b.v. consultatie bij POH-GGZ         vrij tarief

Zie artikel NZa

 

Meer nieuws