Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal vaak gestelde vragen. Rond de functie POH-GGZ is op dit moment nog veel in ontwikkeling, niet alles ligt vast. Mochten er onduidelijkheden zijn, dan kunt u zich ook altijd wenden tot een ROS, de Regionale Ondersteuning Structuur, in uw regio en informeren naar de (regionale) stand van zaken.

De POH-GGZ functie is geen beroep in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.
Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het register staan mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd.

De inspectie houdt toezicht op de opleidingsverplichting die medische beroepsbeoefenaren hebben om hun vakkennis op peil te houden. Daarnaast controleert de inspectie de naleving van artikel 40 uit de Wet BIG. Daarin staat onder andere dat een individuele medische beroepsbeoefenaar verantwoorde zorg moet leveren en aan kwaliteitsbewaking moet doen.

Voor de POH-GGZ functie bestaat derhalve geen BIG-register. Hierover zijn veel misverstanden. Dit is een van de redenen waarom er werk gemaakt wordt van een eensluidend competentieprofiel, opleidingseisen en een kwaliteitsregister. Alleen een zorgverlener die in het BIG-register staat mag een beschermde titel voeren.

Acht beroepsgroepen kunnen zich inschrijven. Dat zijn: artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Alleen zorgverleners met een beschermde titel mogen beslissen of een handeling met een groot risico voor de patiënt nodig is. Deze handelingen worden 'voorbehouden handelingen' genoemd. Bijvoorbeeld een patiënt onder narcose brengen of geneesmiddelen voorschrijven.

Artsen mogen alle voorbehouden handelingen uitvoeren. Tandartsen en verloskundigen mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren die bij hun beroep horen. Ook verpleegkundig specialisten en 'physician assistants' mogen bepaalde taken zelfstandig uitvoeren. Denk aan injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hieronder valt echter niet de begeleiding en behandeling door de POH-GGZ ( zie kader hieronder).

Artikel 36 van de BIG-wet bepaalt dat bevoegd zijn tot de volgende handelingen:


Handeling Arts Tandarts Verlosk. Verpleegk
heelkundige handelingen (het verstoren van de samenhang der weefsels, bijvoorbeeld snijden)[1] + @ @
verloskundige handelingen + @
endoscopieën + @
catheterisaties + @
injecties + @ @
puncties + @
narcose + @
gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen met ioniserende straling @ @
electieve cardioversie +
defibrillatie +
elektroconvulsietherapie +
steenvergruizing +
handelingen t.a.v. menselijke geslachtscellen en embryo's +
het voorschrijven van UR-(uitsluitend op recept) geneesmiddelen + + @ @

+ bevoegd
@ uitsluitend bevoegd voor zover het handelingen betreft die worden gerekend tot het gebied van hun professionele deskundigheid, of onder andere voorwaarden


Op grond van een verpleegkundig diploma vallen de werkzaamheden van de POH-GGZ onder het deskundigheidsgebied van verpleegkundige. Wie met een verpleegkundige achtergrond werkt als POH-GGZ en dat 8 uur per week gedaan heeft de afgelopen 5 jaar, kan zich op basis van de werkervaringseis laten herregistreren. Voldoet u als verpleegkundige niet aan de werkervaringseis, dan kan scholing gevolgd worden.

Zie ook: www.bigregister.nl

Er is voor de functie POH-GGZ op dit moment geen registratiemogelijkheid. Als Vereniging willen we de komende jaren wel een kwaliteitsregister ontwikkelen. In de praktijk wordt de functie POH-GGZ door deskundigen met verschillende beroepsachtergronden uitgeoefend. Het is echter geen beroep. Afhankelijk van het beroep van herkomst is er de mogelijkheid van een registratie, die in dit geval dus niet veel zegt over het werk als POH-GGZ.

Zeker, je vind hem hier.

In het bestuurlijk akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 is het volgende afgesproken:

“Vanuit kwaliteitsoverwegingen spreken zorgverzekeraars en zorgaanbieders landelijk in 2012 criteria af waaronder taakherschikking en taakdelegatie plaatsvindt en wat de rol van de hoofdbehandelaar is (mede in het licht van de verlengde-arm-constructie). Het streven moet zijn dat de zorg steeds geboden wordt door de hulpverlener die daartoe het best geëquipeerd is en die de zorg het meest doelmatig kan bieden.”

De verlengde armconstructie is een term uit de (G)GZ. Dit is een term die in het nieuwe stelsel (met hoofdbehandelaar en medebehandelaar) niet meer gebruikt wordt. De POH-GGZ functie kenmerkt zich door de term taakdelegatie: de huisarts delegeert een aantal specifieke taken, die binnen het domein van de huisartsenvoorziening gekomen zijn, aan een POH-GGZ.

In het Bestuurlijk Akkoord van juli 2013 zijn forse veranderingen in de GGZ afgesproken, die hun weerslag hebben op de huisartsenpraktijk. Het is van groot belang dat de huisartsenvoorziening goed voorbereid is op de toestroom van GGZ-hulpvragen zowel qua capaciteit als kwalitatief.

Wanneer u inlogt op de website, komt u op uw profielpagina, waar u het lidmaatschapsnummer niet kunt missen, zie deze pagina.

Deze vraag staat hoog op onze agenda. Het vinden van stageplaatsen is lastig. Wij zijn op zoek naar een oplossing hiervoor. Als Landelijke Vereniging gaan we deze vraag in elk geval ook bij huisartsorganisaties en huisartspraktijken aan de orde stellen. Fysiek is er in veel praktijken geen of te weinig ruimte om stagiaires in dienst te nemen.

Op dit moment is een van de meest succesvolle methoden om een stageplaats te bemachtigen via bestaande contacten, of gebruik te maken van Linked-in. Ook direct informeren naar stageplaatsen bij huisartsen in uw buurt is een mogelijkheid.

Indien u voldoet aan de instroomeisen, kunt u ook solliciteren op een openstaande vacature. Hiervoor kunt u de vacatures op onze website/internet in de gaten houden of een open sollicitatie sturen naar een huisartsenpraktijk die u zelf op het oog heeft.

U kunt ook contact leggen met een ROS in uw regio voor meer informatie.

Hoe het lidmaatschap vergoed kan worden staat in de CAO Huisartsenzorg 2022-2023  onder:

 
Artikel 6.12 Vakbondscontributie
De werknemer heeft per 1 januari 2015 recht op een vergoeding van 70% van zijn contributie aan de beroeps- of vakorganisatie met een maximum van € 125 netto per jaar. De werkgever bepaalt of deze vergoeding al dan niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt. De hoogte van deze vergoeding is onafhankelijk van de omvang van het dienstverband.


Lidmaatschapsnummer 

Om te kunnen inloggen op het besloten deel van de website heeft u uw lidmaatschapsnummer nodig. Wanneer u inlogt op de website, komt u op uw profielpagina, waar u het lidmaatschapsnummer niet kunt missen.

Uw gebruiksaccount op de website

Uw gebruikersnaam is gelijk aan het e-mailadres waarmee u zich heeft ingeschreven.

Met behulp van de onderstaande link kunt u uw persoonlijke wachtwoord instellen, waarna u toegang heeft tot het besloten deel van de website. Opvragen persoonlijk wachtwoord.


Bij vragen met betrekking tot de website, kunt u altijd contact opnemen met de webdesigner via de mail.

Voor onze leden hebben wij hiervoor een rekentool ontwikkeld. Deze kunt u hier vinden: https://www.poh-ggz.nl/rekentool-poh-ggz/