POH-GGZ

Hoe zit het met de verlengde armconstructie?

Terug naar veelgestelde vragen
In het bestuurlijk akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 is het volgende afgesproken:

“Vanuit kwaliteitsoverwegingen spreken zorgverzekeraars en zorgaanbieders landelijk in 2012 criteria af waaronder taakherschikking en taakdelegatie plaatsvindt en wat de rol van de hoofdbehandelaar is (mede in het licht van de verlengde-arm-constructie). Het streven moet zijn dat de zorg steeds geboden wordt door de hulpverlener die daartoe het best geëquipeerd is en die de zorg het meest doelmatig kan bieden.”

De verlengde armconstructie is een term uit de (G)GZ. Dit is een term die in het nieuwe stelsel (met hoofdbehandelaar en medebehandelaar) niet meer gebruikt wordt. De POH-GGZ functie kenmerkt zich door de term taakdelegatie: de huisarts delegeert een aantal specifieke taken, die binnen het domein van de huisartsenvoorziening gekomen zijn, aan een POH-GGZ.

In het Bestuurlijk Akkoord van juli 2013 zijn forse veranderingen in de GGZ afgesproken, die hun weerslag hebben op de huisartsenpraktijk. Het is van groot belang dat de huisartsenvoorziening goed voorbereid is op de toestroom van GGZ-hulpvragen zowel qua capaciteit als kwalitatief.