POH-GGZ

Kan een POH-GGZ zich laten registreren in het BIG-register?

Terug naar veelgestelde vragen
De POH-GGZ functie is geen beroep in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.
Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register. Alleen zorgverleners die in het register staan mogen een beschermde titel voeren zoals die in de wet staat genoemd.

De inspectie houdt toezicht op de opleidingsverplichting die medische beroepsbeoefenaren hebben om hun vakkennis op peil te houden. Daarnaast controleert de inspectie de naleving van artikel 40 uit de Wet BIG. Daarin staat onder andere dat een individuele medische beroepsbeoefenaar verantwoorde zorg moet leveren en aan kwaliteitsbewaking moet doen.

Voor de POH-GGZ functie bestaat derhalve geen BIG-register. Hierover zijn veel misverstanden. Dit is een van de redenen waarom er werk gemaakt wordt van een eensluidend competentieprofiel, opleidingseisen en een kwaliteitsregister. Alleen een zorgverlener die in het BIG-register staat mag een beschermde titel voeren.

Acht beroepsgroepen kunnen zich inschrijven. Dat zijn: artsen, apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. Alleen zorgverleners met een beschermde titel mogen beslissen of een handeling met een groot risico voor de patiënt nodig is. Deze handelingen worden 'voorbehouden handelingen' genoemd. Bijvoorbeeld een patiënt onder narcose brengen of geneesmiddelen voorschrijven.

Artsen mogen alle voorbehouden handelingen uitvoeren. Tandartsen en verloskundigen mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren die bij hun beroep horen. Ook verpleegkundig specialisten en 'physician assistants' mogen bepaalde taken zelfstandig uitvoeren. Denk aan injecties geven en geneesmiddelen voorschrijven. Hieronder valt echter niet de begeleiding en behandeling door de POH-GGZ ( zie kader hieronder).

Artikel 36 van de BIG-wet bepaalt dat bevoegd zijn tot de volgende handelingen:


Handeling Arts Tandarts Verlosk. Verpleegk
heelkundige handelingen (het verstoren van de samenhang der weefsels, bijvoorbeeld snijden)[1] + @ @
verloskundige handelingen + @
endoscopieën + @
catheterisaties + @
injecties + @ @
puncties + @
narcose + @
gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen met ioniserende straling @ @
electieve cardioversie +
defibrillatie +
elektroconvulsietherapie +
steenvergruizing +
handelingen t.a.v. menselijke geslachtscellen en embryo's +
het voorschrijven van UR-(uitsluitend op recept) geneesmiddelen + + @ @

+ bevoegd
@ uitsluitend bevoegd voor zover het handelingen betreft die worden gerekend tot het gebied van hun professionele deskundigheid, of onder andere voorwaarden


Op grond van een verpleegkundig diploma vallen de werkzaamheden van de POH-GGZ onder het deskundigheidsgebied van verpleegkundige. Wie met een verpleegkundige achtergrond werkt als POH-GGZ en dat 8 uur per week gedaan heeft de afgelopen 5 jaar, kan zich op basis van de werkervaringseis laten herregistreren. Voldoet u als verpleegkundige niet aan de werkervaringseis, dan kan scholing gevolgd worden.

Zie ook: www.bigregister.nl

Er is voor de functie POH-GGZ op dit moment geen registratiemogelijkheid. Als Vereniging willen we de komende jaren wel een kwaliteitsregister ontwikkelen. In de praktijk wordt de functie POH-GGZ door deskundigen met verschillende beroepsachtergronden uitgeoefend. Het is echter geen beroep. Afhankelijk van het beroep van herkomst is er de mogelijkheid van een registratie, die in dit geval dus niet veel zegt over het werk als POH-GGZ.