Huisarts ziet toename zware psychische problematiek in spreekkamer

In het afgelopen jaar hebben huisartsen meer patiënten met psychische problemen behandeld en de gepresenteerde klachten zijn in toenemende mate complex. Dat is een van de conclusies uit de derde ggz-peiling van de LHV, die door 1878 huisartsen is ingevuld. Wanneer de patiënt specialistische hulp nodig heeft, is opschaling volgens huisartsen vaak niet, of niet snel genoeg mogelijk.

Zie artikel LHV voor nog meer informatie

NZa heeft de tariefregels POH-GGZ voor 2016 bepaald

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past met ingang van 2016 de regels aan voor de POH-GGZ. Dit zal meer ruimte geven voor de POH-GGZ. Vanaf 2016 wordt het maximumtarief voor de module POH-GGZ met een factor drie opgehoogd. Momenteel is er ruimte voor eenderde fte per normpraktijk. In het komende jaar zal het dan mogelijk zijn om maximal 1 fte POH-GGZ per normpraktijk bekostigd te krijgen. Het is aan de zorgaanbieders en zorgverzekeraars om nadere afspraken te maken over de inzet van de POH-GGZ binnen de praktijk.

Onderstaand meer informatie die relevant is voor de POH-GGZ:

De maximumtarieven voor prestaties binnen de functie Praktijkondersteuning Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) bedragen:

Prestatie Maximumtarief

Module POH-GGZ per kwartaal per ingeschreven verzekerde          € 8,35

Consult POH-GGZ korter dan 20 minuten                                      € 9,07

Consult POH-GGZ 20 minuten en langer                                       € 18,13

Visite POH-GGZ korter dan 20 minuten                                         € 13,60

Visite POH-GGZ 20 minuten en langer                                          € 22,67

Telefonisch consult POH-GGZ                                                       € 4,53

E-mailconsult POH-GGZ                                                               € 4,53

Groepsconsult POH-GGZ                                                              € 9,07

De functie POH-GGZ betreft zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De functie kan worden ingevuld door (een combinatie van) personele inzet, ehealth, en consultatieve raadpleging van gespecialiseerde zorgaanbieders.

- Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek

Probleemverheldering betreft nader analyseren en uitdiepen van psychische, (psycho)sociale en (psycho)somatische klachten en de oorzaken van die klachten, aan de hand van een of meer gesprekken met de patiënt. Doorgaans zal het hierbij gaan om patiënten die zich recent hebben gemeld met nieuwe klachten. Hierbij kan ook screeningsdiagnostiek (bijv. gestructureerde interviews of vragenlijsten) worden ingezet.

- Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan

Vervolgstappen kunnen betrekking hebben op verwijzing voor diagnostiek of behandeling buiten de huisartsenzorg, waarover de verantwoordelijk (huis)arts uiteindelijk moet beslissen.

- Geven van psycho-educatie

Psycho-educatie bestaat uit het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie aan de patiënt over klachten of een stoornis, de oorzaken ervan, en mogelijke oplossingen.

- Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement

Wanneer met de patiënt overeengekomen wordt dat zelfmanagement een afdoende c.q. de beste aanpak is van de psychische klachten, kunnen contacten tussen GGZondersteuner en patiënt nodig zijn ter begeleiding of ondersteuning van het zelfmanagement-programma, bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden of vorderingen en mogelijke aanpassingen van het programma te bespreken. Hieronder valt ook de begeleiding van e-health trajecten.

- Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten

Bij patiënten met psychische klachten is vaak geen sprake van een psychische ziekte maar wel van een vastlopen in het functioneren als gevolg van de problematiek. Kortdurende behandeling binnen de huisartsenzorg kan dan aangewezen zijn. Uitvoeren van interventies binnen dergelijke behandeling behoort tot de functie POH-GGZ. Deze interventies richten zich veelal op gedragsverandering en (begeleide) zelfhulp.

- Geïndiceerde preventie

Interventies van geïndiceerde preventie hebben tot doel het ontstaan van een psychische ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen. Alleen geïndiceerde preventie bij een individu met een hoog risico op een depressie, paniekstoornis of bij problematisch alcoholgebruik valt onder de Zvw.

- Zorggerelateerde preventie

Richt zich op individuen met een (chronische) psychische ziekte op een of meerdere gezondheidsproblemen. Deze preventie heeft tot doel het individu te begeleiden en ondersteunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduceren en verergering op tijd te signaleren c.q. voorkomen. Dit kan ook betrekking hebben op somatische co-morbiditeit. Zorggerelateerde preventie kan ook de vorm van casemanagement aannemen. Het gaat hierbij om casemanagement voor zover dit valt onder de verzekerde zorg.

- Terugvalpreventie

Terugvalpreventie betreft een of enkele handelingen / gesprekken met individuen die samenhangen met een behandeling die zij hebben ondergaan voor een psychische ziekte, gericht op het voorkomen en/of vroeg herkennen door het individu zelf van terugkeer van de klachten. Terugvalpreventie vormt vaak de laatste fase van de behandeling. Bij de lijst met zorgactiviteiten dient te worden opgemerkt dat de lijst bestaat uit zo goed mogelijk afgebakende direct patiëntgebonden zorgactiviteiten. Dit betekent niet dat zorgaanbieders zich moeten beperken tot die activiteiten in het vormgeven van de zorgverlening, hiervan kunnen ook indirect patiëntgebonden activiteiten (bijv. overleg met een school) en niet-patiëntgebonden activiteiten (bijv. activiteiten nodig voor het onderhouden van een netwerk) deel uitmaken.

- Toelichting op maximumtarief module POH-GGZ

De inzet van POH-GGZ wordt vergoed door middel van declaratie van specifieke consulten en door een aanvullende opslagmodule op het inschrijftarief. Het maximumtarief voor de opslagmodule bood tot en met 2015 ruimte om bij benadering 12 uur per week per praktijk een GGZ-praktijkondersteuner in te zetten (1 fte POH-GGZ per 3 normpraktijken). Met ingang van 2016 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken tot aan een maximale inzet van bij benadering 1 fte POH-GGZ per normpraktijk. Het maximaal af te spreken modulebedrag per ingeschreven patiënt is met een factor 3 opgehoogd ten opzichte van 2015. Voor al het overige blijft de onderbouwing van het tarief gelijk.

Dit wil niet zeggen dat de NZa een norm stelt voor de gewenste inzet van POH-GGZ per praktijk. De gewenste inzet van POH-GGZ kan regionaal of per praktijk verschillen. Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om nadere afspraken te maken over zinvolle inzet van deze functie binnen de praktijk. Zoals dit ook het geval was in 2015 en daarvoor. Bij gelijkblijvende inzet van de functie POH-GGZ binnen een praktijk kunnen bestaande afspraken over modulevergoedingen blijven bestaan. De beleidswijziging geeft ruimte om afspraken te maken over aanvullende inzet boven 1/3 fte per normpraktijk, als dat wenselijk is.

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen:

1. Voorwaarden, voorschriften en beperkingen 1, 2, 5, 7 en 8 van de reguliere consulten zijn mutatis mutandis van toepassing op de consulten POH-GGZ.

2. Voor alle prestaties POH-GGZ geldt dat zij enkel in rekening gebracht mogen worden indien hier een overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar aan ten grondslag ligt én mogen in rekening worden gebracht indien de zorgverzekeraar van de verzekerde uitsluitend restitutiepolissen aanbiedt onder voorwaarde dat er een overeenkomst is voor POH-GGZ met minimaal 1 andere zorgverzekeraar.

3. Indien de betreffende zorgaanbieder (aanbieder POH-GGZ) niet ook de aanbieder is van de basisvoorziening huisartsenzorg (aanbieder huisartsenzorg) voor de betreffende ingeschreven verzekerden, dan moet naast bovengenoemde overeenkomst ook een overeenkomst gesloten zijn tussen aanbieder POH-GGZ en aanbieder huisartsenzorg. Aanbieder POH-GGZ stelt deze overeenkomst met aanbieder huisartsenzorg desgevraagd ter beschikking aan de zorgverzekeraar.

4. Het groepsconsult POH-GGZ mag ongeacht de duur van het groepsconsult per consult één keer in rekening worden gebracht bij alle deelnemers aan het groepsconsult.

1.4 Onderlinge dienstverlening POH-GGZ. Prestaties in rekening te brengen door een zorgaanbieder bij een zorgaanbieder. Er worden twee prestaties onderscheiden:

Prestatie                                                                               Tarief

Onderlinge dienstverlening t.b.v. POH-GGZ                              vrij tarief

Onderlinge dienstverlening t.b.v. consultatie bij POH-GGZ         vrij tarief

Zie artikel NZa

 

Principeakkoord Cao Huisartsenzorg bereikt

24 juli 2015 - van de Landelijke Huisartsen Vereniging (www.lhv.nl)

Op dinsdag 21 juli 2015 is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. De cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn verheugd over dit feit en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun achterbannen.

Salarisontwikkeling

Per 1 maart 2015 is een salarisverhoging afgesproken van 1,5 procent. Per 1 januari 2016 worden alle salarisstappen met € 20,- bruto verhoogd, waarna per 1 april 2016 een salarisverhoging van 1,1 procent volgt. Tot slot vindt per 1 januari 2017 een verhoging met 0,5 procent plaats.

Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)

Besloten is dat de bijdrage aan het Sociaal Fonds Huisartsenzorg omlaag gaat en dat werknemers ook mee gaan betalen aan het fonds. Per 1 april 2016 gaat de totale premie omlaag van 0,8 procent van het pensioengevend salaris naar 0,7 procent. Hiervan nemen de werkgevers 0,6 procent voor hun rekening en de werknemers 0,1 procent. Afgesproken is bovendien dat het sociaal fonds een onderzoek uitvoert naar de functie van triagist op de huisartsenposten. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn de belastbaarheid, de arbeidsomstandigheden en de functiewaardering.

Vitaliteit en levensfasebewust personeelsbeleid

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over vitaliteit en een levensfasebewust personeelsbeleid in de huisartsenzorg. In dit kader vervalt vanaf 62 jaar de verplichting tot het doen van nachtdiensten en het wordt mogelijk om jaarlijks vakantie-uren te kopen of verkopen. De extra bovenwettelijke vakantie-uren voor werknemers van 50 jaar en ouder komen met ingang van 1 januari 2016 te vervallen. Voor werknemers die nu al recht hebben op extra vakantie-uren op basis van hun leeftijd geldt een overgangsregeling.

Reparatie duur en opbouw WW en WGA

Per 1 januari 2016 wordt stapsgewijs de duur en opbouw van de WW afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden. In de Stichting van de Arbeid is afgesproken dat hiervoor een reparatiemaatregel komt in de vorm van een private verzekering. In het principeakkoord is afgesproken dat deze 50/50 door werkgevers en werknemers zal worden betaald.

Stagevergoeding

Partijen erkennen het belang van het investeren in het opleiden van werknemers voor de sector huisartsenzorg. Afgesproken is dat de stagevergoeding met ingang van 1 mei 2015 omhoog gaat van € 100,- naar € 150,- bruto per maand. Deze vergoeding wordt door het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) rechtstreeks aan de stagiair uitbetaald. 

Lees voor meer informatie en de overige afspraken het principeakkoord. Zie artikel

Terugblik op het succesvolle GGZ-symposium: De huisarts en de poh-ggz: Samen sterker!

Eind januari vond voor de eerste maal een symposium plaats waarin de ggz in de huisartsenpraktijk centraal stond. Zo'n honderdvijftig koppels van huisartsen en poh's-ggz verzamelden zich in Nieuwegein om samen te oefenen, elkaars expertise te ontdekken en van elkaar te leren. Het werd een succes!
Openingslezingen

Marian Oud, kaderhuisarts GGZ en PsyHAG-bestuurslid, ging na de opening van het symposium in op het NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg. Op dit moment wordt het Standpunt geactualiseerd op basis van de Toekomstvisie huisartsenzorg 2022, mede rekening houdend met het nieuwe GGZ-stelsel. De symposiumdeelnemers kunnen hun mening geven over een uitgangspunt van het Standpunt: Wat is nodig om de samenwerking tussen huisarts en poh-ggz goed te laten verlopen? Vooral een vast en structureel overlegmoment wordt belangrijk gevonden, maar ook worden bijvoorbeeld wederzijds vertrouwen en een heldere taakverdeling veelvuldig genoemd.

Prof.dr. Christina van der Feltz, psychiater, nam vervolgens het woord over ggz in de huisartsenpraktijk. 'Met de stelselherziening in de GGZ wordt beoogd dat het overgrote deel van de patiënten met psychische problematiek in de huisartsenzorg (huisarts en POH-GGZ) en generalistische basis-ggz wordt behandeld, maar is dat wel mogelijk? De praktijk is vaak weerbarstiger dan achter bureaus is voorzien...' Het is dan ook belangrijk om te zoeken naar optimale afstemming en samenwerking tussen de verschillende echelons.
En verder...

Na de lezingen gingen de deelnemers actief aan de slag met hun duo-collega's. De interactieve workshops behandelden thema's als diagnostiek, interventies en veelvoorkomende psychische aandoeningen. In de pauze signeerde Peter de Wit, bekend van de strip Sigmund, zijn boeken.

De eerste binnengekomen evaluaties van het symposium zijn overwegend positief. Voor de organisatoren vormt dat reden om al druk plannen te gaan maken voor een volgend symposium, dat in 2016 zal plaatsvinden.

De PowerPoint van de lezingen en een aantal workshops kunt u hier terugvinden
foto Noor

Nieuw: functie- en competentieprofiel voor praktijkondersteuner GGZ

De meeste huisartsen werken tegenwoordig samen met de praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) die hen ondersteunt bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. Vanaf vandaag ligt er een actueel, eenduidig functie- en competentieprofiel, dat aansluit op de huisartsenzorg voor deze patiënten . Een belangrijke stap op weg naar de verdere professionalisering van de functie van POH-GGZ en voor de kwaliteit van zorg voor patiënten met psychische klachten bij de huisarts.

De POH-GGZ is bijna niet meer weg te denken uit de meeste huisartsenpraktijken. Het is een relatief nieuwe functie en volop in beweging. De functie wordt door diverse beroepsbeoefenaren uitgeoefend. En allen hebben een verschillende achtergrond en vooropleidingen. Daardoor ontstaan verschillen in begeleidingmogelijkheiden en behandelaanpak, kennis en taakopvatting. Om meer transparantie en houvast te bieden over de functie POH-GGZ is door een werkgroep bestaande uit LHV, InEen, PsyHAG en vertegenwoordigers van samenwerkende hogescholen op het gebied van POH-GGZ scholing, een functie- en competentieprofiel ontwikkeld dat ter consultatie aan de verschillende samenwerkingspartners is voorgelegd.

Een functie in ontwikkeling

Het huidige functieprofiel is een levend document, dat zo nodig weer kan worden aangepast aan nieuwste inzichten, standaarden en richtlijnen. In het profiel wordt de functie POH-GGZ beschreven als functionaris binnen de huisartsenvoorziening ter ondersteuning aan en onder regie van de huisarts. Het profiel omvat de competenties waarover een POH-GGZ dient te beschikken en verduidelijkt de rol en invulling van de functie. Het profiel helpt ook de huisarts in wat hij of zij van de POH-GGZ kan verwachten.

Eenduidige hbo-opleiding

De POH-GGZ is een generalistische GGZ-functie in de huisartsenpraktijk op hbo werk- en denkniveau. De functie kan worden uitgevoerd door een hbo-opgeleide functionaris voor de sector zorg en welzijn, die een aanvullende POH-GGZ scholing heeft gevolgd. Het competentieprofiel is bedoeld voor deze scholing en komt overeen met (minimaal) 20 lesdagen. Eerder verworven competenties kunnen worden bekeken om zo een korter leertraject mogelijk te maken. Het is belangrijk dat er voldoende aandacht is voor het werken in de praktijk en samenwerking met de huisarts. Daarom is een stage van 8 uur per week gedurende de looptijd van de opleiding (40-48 weken) verplicht.

Download

Functie- en competentieprofiel praktijkondersteuner GGZ

Het functie- en competentieprofiel praktijkondersteuner GGZ is ontwikkeld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), PsyHAG, InEen en vertegenwoordigers van samenwerkende hogescholen op het gebied van POH-GGZ scholing. Het profiel is vervolgens voorgelegd aan verschillende samenwerkingspartners en besproken met de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Landelijke Vereniging POH-GGZ.

 


Social Media

facebook-3-64linkedin-3-64

twitter-64youtube-64

Contact

Landelijke Vereniging POH-GGZ
Postbus 39
8600 AA Sneek

Lid worden?

Wilt u lid worden van de Landelijke Vereniging POH-GGZ? Klik dan hier om u aan te melden.