16 Feb 2022

Onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg 2022-2023

De afgelopen periode is overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe CAO Huisartsenzorg. Op basis van onze samenwerking met NVvPO worden aan de cao tafel ook jouw belangen vertegenwoordigd. De gesprekken hadden een prettig en constructief karakter. Op 9 februari 2022 hebben onderhandelaars van werkgevers- en werknemerspartijen overeenstemming bereikt. Hieronder staan de hoofdlijnen van het onderhandelaarsakkoord. 

Als bestuur LV POH-GGZ leggen wij dit akkoord Cao Huisartsenzorg 2022 – 2023 met een POSITIEF ADVIES aan je voor. 

Looptijd 

Er is een looptijd van 24 maanden overeengekomen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. 

Loonontwikkeling 

Het is gelukt om met werkgevers een mooie loonontwikkeling af te spreken. 
 
Per 1 mei 2022 geldt een salarisverhoging van: 
3% voor de schalen 1 tot en met 9 en 
2% voor de schalen 10 en hoger. 
Daarnaast stijgt de eindejaarsuitkering in 2022 met 1%. 
 
Per 1 mei 2023 volgt een structurele salarisverhoging voor alle schalen van 2,6%.  
De eindejaarsuitkering stijgt in 2023 met 0,83% en is dan een volledige 13e maand. 
 

ANW-toeslag 

De ANW-toeslag (artikel 4.10 van de cao) wordt verhoogd naar een 60% toeslag voor de uren op zondag tussen 0.00 uur en 8.00 uur, op algemeen erkende feestdagen, vanaf 18.00 uur op 24 en 31 december en op de vrijdagen voorafgaand aan het Paas- en Pinksterweekeinde en de vrijdagavond na Hemelvaartsdag. 

 

Kosten herregistratie 

De vergoeding van de kosten van (her)registratie c.q. verlenging van de diplomering van door caopartijen erkende registers c.q. diploma’s wordt verhoogd naar maximaal € 125,- netto eens in de 5 jaar.  

Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) 

In 2022 wordt de functie van triagist (her)beschreven en gewogen in FWHZ. Partijen spreken voor de zomer van 2022 af welke andere functie(s) in aanmerking komen voor (her)beschrijving en weging. Daarnaast zal tijdens de looptijd van de cao de bezwaarprocedure FWHZ worden herzien. 

Premieafdracht SSFH 

In het kader van het feit dat het Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) als gevolg van de 

coronapandemie ook in 2021 minder activiteiten heeft kunnen uitvoeren, is er een eenmalige korting van de SSFH premie afgesproken voor 2022. 
  

Thema’s

CAO-partijen zijn de CAO-onderhandelingen in december 2021 gestart met de constatering dat het belangrijk is om een aantrekkelijke sector te blijven voor de huidige en toekomstige werknemers. De arbeidsmarktproblematiek is ook in de huisartsenzorg voelbaar. Hoge werkdruk is een knelpunt. Daarnaast lijken agressie en sociale onveiligheid toe te nemen. Er komt dus veel af op de huisartsenzorg. Werkgevers en werknemers zullen zich moeten voorbereiden op een toekomst die in veel opzichten veranderingen in de huisartsenzorg zullen inhouden. Deze veranderingen noodzaken tot samenwerking. 

Vanuit deze gedachten zijn in het cao-overleg afspraken gemaakt die moeten leiden tot een toekomstbestendige CAO ter ondersteuning van de werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg. In het akkoord is afgesproken welke thema’s CAO-partijen met elkaar gaan verkennen en uitwerken. Daarover lees je hieronder meer. 

Duurzame inzetbaarheid/ werkdruk Duurzame inzetbaarheid, waaronder aandacht voor werkdruk en arbeidsmarkt, zijn prioriteiten die blijvend aandacht vragen. 

 Persoonlijk Levensfase Budget Uit onderzoek onder werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg blijkt dat er behoefte en draagvlak aanwezig is voor een PLB. Gedurende de looptijd van deze cao wordt door partijen overlegd hoe aan een PLB binnen de huisartsenzorg invulling kan worden gegeven. 

 Scholing en bevordering digivaardigheid Het artikel over scholing in de CAO Huisartsenzorg is verbeterd. Het bijhouden en ontwikkelen van de vakbekwaamheid en de inzetbaarheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Zij maken jaarlijks samen een scholingsplan. Daarmee moet de werknemer ook in staat zijn te voldoen aan de eisen van een kwaliteitsregister. Binnen SSFH krijgt digivaardigheid extra aandacht. 

Vergroten sociale veiligheid Agressie en sociale onveiligheid lijken toe te nemen in de huisartsenzorg. CAO-partijen vinden dit een zeer onwenselijke en zorgelijke ontwikkeling en gaan gezamenlijk bekijken welke maatregelen genomen kunnen worden om een sociaal veilige en gezonde werkomgeving te borgen en te vergroten. 

Het bevorderen van het groene werken Werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg willen een bijdrage leveren aan 'het groene werken'. In de looptijd van deze CAO moet dit vorm krijgen door tips en tools aan te reiken die op de werkvloer helpen bij de concrete invulling hiervan. Minder afval, minder verspilling en samen bedenken hoe wij in de huisartsenzorg kunnen bijdragen aan een schoner milieu. Ook in de huisartsenzorg kan en moet het duurzamer.

Onderstaand ook het bordmemo Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2022-2023 en onderhandelingsakkoord. Deze laatste dient nog wel ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de leden van cao-partijen. 

Bordmemo Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 2022-2023_.pdf 352.63 KB
Onderhandelaarsakkoord CAO HZ 2022-2023.pdf 2.18 MB


Meer nieuws